Fizika

Tagozatok: Optika, Anyagtudomány, Szilárdtest- és atomfizika, Nanoszerkezetek, Bio- és biológiai fizika, Klasszikus fizikai problémák, Térelméletek, Reaktor- és részecskefizika, Komplex rendszerek fizikája, Csillagászat és kozmológia, Asztrofizika

Optika tagozat

2007. 04. 05. 9.00 Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Fröhlich terem

Elnök:

Dr. Szatmári Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék

Tagok:

Dr. Füzessy Zoltán professzor emeritus, BME TTK Fizika Tanszék

Dr. Horváth Zoltán György tudományos főmunkatárs, SZFKI Lézerfizikai Osztály

Hallgató

Szak

Intézmény

Tanszék, kutatóhely

Témavezető

Díjazás

Dolgozat címe

Antal Péter Gyula

mérnök-fizikus

BME TTK

MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet, Lézeralkalmazások Osztály

Dr. Dombi Péter,
Dr. Szipőcs Róbert

II. díj

Hosszú rezonátoros Ti:zafír oszcillátor vizsgálata és impulzusainak kompressziója (pdf)

Börzsönyi Ádám

fizikus

SZTE TTK

Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Dr. Osvay Károly

Dicséret

A levegő nyomásfüggő diszperziójának mérése 1 bar - 0.01 mbar között (pdf)

Kozma Péter, Kozma Dániel

fizikus, vegyész

ELTE TTK

MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

Dr. Hámori András

 

Érintésmentes vastagságmérés optikai módszerrel (pdf)

Mecseki D. Katalin

fizikus

SZTE TTK

Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Dr. Kovács Attila

 

Mikroszkóp objektív diszperziójának mérése (pdf)

Rudolf Zoltán

fizika-környezettan

PTE TTK

Kísérleti Fizika Tanszék

Dr. Erostyák János

 

Integráló gömbök alkalmazása alacsony koncentrációjú és fényszóró közegek vizsgálatára (pdf)

Sarkadi Tamás

mérnök-fizikus

BME TTK

Atomfizika Tanszék

Dr. Koppa Pál,
Göröcs Zoltán

I. díj

Fázismodulált adatlapok használata a holografikus adattárolásban (pdf)

Tóth György

fizika, matematika

PTE TTK

Kísérleti Fizika Tanszék

Dr. Hebling János

III. díj

Szinkron pumpált PPLN OPO-val előállított ultrarövid fényimpulzusok elméleti vizsgálat

Anyagtudomány tagozat

2007. 04. 05. 13.30 Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Fröhlich terem

Elnök:

Dr. Gyulai József akadémikus, egyetemi tanár, MTA KFKI ATKI

Tagok:

Dr. Bársony István igazgató, MTA MFA

Dr. Kaptay György egyetemi tanár, Miskolci Egyetem és Nanotechnológiai Kutatóintézet

Hallgató

Szak

Intézmény

Tanszék, kutatóhely

Témavezető

Díjazás

Dolgozat címe

Csanádi Tamás

matematika-fizika

ELTE TTK

Anyagfizikai Tanszék

Dr. Nguyen Q. Chinh

 

A felületen centrált köbös fémek plasztikus deformációjának vizsgálata (pdf)

Csizmadia Tamás

fizika (BSc)

SZTE TTK

Optikai és Kvantum-elektronikai Tanszék

Dr. Hopp Béla

III. díj

Átlátszó anyagok excimer lézeres hátsó oldali száraz maratása (pdf)

Eszenyi Gergely

fizikus

DE TTK

Szilárdtest Fizika Tanszék

Dr. Szabó Sándor

 

Korreláció keresése Barkhausen-zaj és technológiai mágneses paraméterek között finemet típusú anyagokon (pdf)

Glodán Györgyi

fizika-matematika

DE TTK

Szilárdtestfizika Tanszék

Dr. Cserháti Csaba

 

Szilárdtestreakció vizsgálata CoSi vékonyrétegben (pdf)

Hanyecz István

fizikus

SZTE TTK

Optikai és Kvantum-elektronikai Tanszék

Dr. Tóth Zsolt,
Budai Judit,
Dr. Szilágyi Edit

 

Impulzuslézeres vékonyréteg építéssel előállított SiCx rétegek vizsgálata ellipszometriával és ionsugaras analitikával (pdf)

Kékesi Renáta, Megyeri Gábor Gusztáv

biofizikus, fizikus

SZTE TTK

Optikai és Kvantum-elektronikai Tanszék

Dr. Hopp Béla

II. díj

Ureáz vékonyréteg készítése MAPLE és PLD módszerekkel, a két technika öszehasonlítása (pdf)

Könczöl László

vegyész-mérnöki

BME VBK

Szervetlen Kémia Tanszék,
GE Hungary Rt. Tungsram Lighting

Dr. Nyulászi László,  Dr. Németh Zsolt

 

Iondiffúzió vizsgálata üvegekben plazma hatására (pdf)

Tolnai Domonkos

fizikus-mérnök

ELTE TTK

Anyagfizikai Tanszék

Dr. Borbély András

I. díj

Szemcsés kompozitok fárasztásos tönkremenetelének tomográfiás vizsgálata (pdf)

Wacha András

mérnök-fizikus

BME TTK

BME VBK Fizikai Kémia Tanszék

Dr. Bóta Attila,
Varga Zoltán

Dicséret

Makromolekulák alakváltozásának követése kisszögű röntgenszórás alapján (pdf)

Szilárdtest- és atomfizika tagozat

2007. 04. 04. 15.00 Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Fröhlich terem

Elnök:

Dr. Kollár János igazgató, MTA SZFKI Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály

Tagok:

Dr. Nánai László tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE JGYPK Fizika Tanszék

Dr. Erdélyi Gábor egyetemi docens, DE TTK Szilárdtest Fizika Tanszék

Hallgató

Szak

Intézmény

Tanszék, kutatóhely

Témavezető

Díjazás

Dolgozat címe

Adam Zoltán

fizikus

ELTE TTK

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Dr. Csordás András

 

Zérus hőmérsékletű csapdázott fermionok gerjesztései hidrodinamikai közelítésben (pdf)

Bordács Sándor

mérnök-fizikus

BME TTK

Fizika Tanszék

Dr. Kézsmárki István

I. díj

Mágneses optikai Kerr effektus mérése nagy mágneses terekben (pdf)

Marton Anikó

fizika

HT ÚE

Szilárdtest-fizikai Tanszék

Dr. Mitsa Vlagyimir

 

Az AsxS100-x üveg Raman spektrumának függése a gerjesztett fotonok energiájától: fotoindukált strukturális átalakulás és az üveg felületének oxidációja (pdf)

Simon Eszter

fizikus

ELTE TTK

MTA SZFKI

Dr. Újfalussy Balázs

Dicséret

Felületi szennyezők mágneses tulajdonságai (pdf)

Szilva Attila

mérnök-fizikus

BME TTK

Elméleti Fizika Tanszék

Dr. Szunyogh László

II. díj

Szennyező atom mágneses anizotrópiája (pdf)

Visontai Dávid

fizikus

ELTE TTK

KFKI RMKI

Dr. Major Márton,
Dr. Nagy Dénes Lajos

Kiemelt dicséret

A doménérés folyamatának modellezése antiferromágnesesen csatolt vékonyrétegekben (pdf)

Nanoszerkezetek tagozat

2007. 04. 05. 9.00 Elméleti Fizikai Tanszék tanterme

Elnök:

Dr. Tüttő István tudományos tanácsadó, MTA SZFKI Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály

Tagok:

Dr. Kónya Zoltán egyetemi docens, SZTE TTK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Dr. Horváth Zsolt Endre osztályvezető, MTA MFA

Hallgató

Szak

Intézmény

Tanszék, kutatóhely

Témavezető

Díjazás

Dolgozat címe

Bartók András

informatikus fizikus

ELTE TTK

MTA SZFKI Fémkutatási Osztály

Dr. Bakonyi Imre,
Dr. Péter László

 

Pszeudo-spinszelep sajátságok vizsgálata elektrokémiai úton leválasztott Co/Cu multirétegekben (pdf)

Csarnovics István

fizika

HT ÚE

DE Kísérleti Fizika Tanszék

Dr. Kökényesi Sándor

 

Amorf félvezető nanomultiréteg szerkezeti változásai (pdf)

Geresdi Attila

mérnök-fizikus

BME TTK

Fizika Tanszék

Dr. Mihály György

I. díj

Töltéshordozók spin-polarizációja mágneses félvezetőkben (pdf)

Karaszi Mihály

mérnök-fizikus

BME TTK

Kísérleti Fizika Tanszék

Dr. Fehér Titusz

Dicséret

Polioxomolibdát {Mo57Cu6} molekulák mágneses tulajdonságainak vizsgálata elektronspin-rezonancia módszerrel (pdf)

Makk Péter

mérnök-fizikus

BME TTK

Fizika Tanszék

Dr. Halbritter András

Kiemelt dicséret

Molekuláris nanokontaktusok vizsgálata (pdf)

Rakyta Péter

fizikus

ELTE TTK

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Dr. Cserti József

II. díj

Elektronfókuszálás szupravezető jelenlétében (pdf)

Bio- és biológiai fizika tagozat

2007. 04. 04. 15.00 Elméleti Fizikai Tanszék tanterme

Elnök:

Dr. Fidy Judit egyetemi tanár, igazgató, SOTE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Tagok:

Dr. Szőkefalvi-Nagy Zoltán igazgató, KFKI RMKI

Dr. Kellermayer Miklós ifj., egyetemi docens, PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Hallgató

Szak

Intézmény

Tanszék, kutatóhely

Témavezető

Díjazás

Dolgozat címe

Balassa Tímea

biológus

ELTE TTK

Élettani És Neurobiológiai Tanszék

Dr. Bárdos György

Kiemelt dicséret

Akut elektromágneses környezeti terhelés viselkedési hatásai patkányban (pdf)

Czövek András

fizikus

ELTE TTK

Biológiai Fizika Tanszék

Dr. Derényi Imre

 

Membráncsövek (pdf)

Füvesi Hajnalka, Szebényi Kornélia

vegyész, biofizikus

SZTE TTK

Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézet

Dr. Hernádi Klára,
Dr. Nagy László

Kiemelt dicséret

A fotoszintetikus reakciócentrum fehérje stabilitása egyfalú szén nanocsöveken (pdf)

Nagy Krisztina

biológia-fizika

SZTE TTK

MTA SZBK Biofizikai Intézet

Dr. Váró György,
Bálint Zoltán

 

Oligonukleotidok önszerveződésének vizsgálata atomerő mikroszkóppal (pdf)

Pálmai Zoltán

fizikus

ELTE TTK

MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete Fémkutatási Osztály

Dr. Bokor Mónika

 

Fiziológiás- és fehérjeoldatok vizsgálata kalorimetriával és magmágneses rezonanciával (pdf)

Soha Rudolf Ferenc

fizikus-informatikus

DE TTK

Szilárdtest Fizika Tanszék

Dr. Szabó István

I. díj

Emberi mozgásdinamika-jellemzők meghatározása gyorsulásmérőkkel (pdf)

Szalay Gergely

biofizikus

SZTE TTK

Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Heiner Zsuzsanna,
Dr. Osvay Károly

I. díj és Magyary Közalapítvány Díja

A bakteriorodopszin diszperziójának és törésmutatójának meghatározása a közeli IR tartományban (pdf)

Klasszikus fizikai problémák tagozat

2007. 04. 04. 15.00 Fizikus Tanszékcsoport, Budó Ágoston terem

Elnök:

Dr. Orosz László egyetemi docens, BMGE TTK Fizika Tanszék

Tagok:

Dr. Horváth Zoltán egyetemi docens, SZTE TTK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Dr. Klebniczki József főiskolai tanár, Kecskeméti Főiskola GAMF Matematikai Fizika Tanszék

Hallgató

Szak

Intézmény

Tanszék, kutatóhely

Témavezető

Díjazás

Dolgozat címe

Berecki Beáta, Veres Orsolya

matematika-intenzív informatika, matematika-informatika

KDOSZ, KDOSZ
(junior)

Bolyai Farkas Elméleti Liceum

Dr. Szász Ágota

 

A suli decibelben

Biró István

fizika-informatika

BBTE

Komplex Rendszerek Fizikája, Elméleti Fizika Tanszék

Dr. Jánosi Imre,
Dr. Szabó Gábor,
Dr. Tél Tamás

Dicséret

Levitáció és rezgés rétegzett közegben

Dobrik Gergely, Szűcs Tamás

fizikus, fizikus

ELTE TTK

Atomfizikai Tanszék

Dr. Horváth Ákos

 

Lézerrel gerjesztett kavitáció vizsgálata (pdf)

Hagymási Imre

fizikus

ELTE TTK

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Dr. Cserti József

I. díj

A lyukas dob hangjai (pdf)

Halász Gábor

fizika (BSc)

ELTE TTK

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék, Elméleti Fizikai Tanszék

Dr. Jánosi Imre,
Dr. Szabó Gábor,
Dr. Tél Tamás

II. díj

Tornádómodell kísérleti vizsgálata (pdf)

Kozma Péter, Vincze Miklós

fizikus, fizikus

ELTE TTK

Elméleti Fizika Tanszék, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék,
Elméleti Fizika Tanszék

Dr. Tél Tamás,
Dr. Jánosi Imre,
Dr. Szabó Gábor

Kiemelt dicséret

Rétegzett közeg áramlása víz alatti zátonyok fölött: belső hullámok, frontok, "vízesések" (pdf)

Térelméletek tagozat

2007. 04. 04. 15.00 Elméleti Fizikai Tanszék szemináriumi terem

Elnök:

Dr. Lovas István akadémikus, egyetemi tanár, DE Elméleti Fizikai Tanszék

Tagok:

Dr. Fehér László egyetemi tanár, KFKI RMKI és SZTE Elméleti Fizikai Tanszék

Dr. Vecsernyés Péter tudományos főmunkatárs, KFKI RMKI

Hallgató

Szak

Intézmény

Tanszék, kutatóhely

Témavezető

Díjazás

Dolgozat címe

Darázs Barbara

csillagász

SZTE TTK

Kísérleti Fizikai Tanszék, Elméleti Fizikai Tanszék

Dr. Gergely Árpád László

dicséret

Gyenge gravitációs lencsézés brán világokban (pdf)

Fejős Gergely

fizikus

ELTE TTK

Atomfizikai Tanszék,
KFKI RMKI

Dr. Patkós András,
Dr. Forgács Péter

II. díj

Vortexkölcsönhatások (pdf)

Mezei Márk

fizikus

ELTE TTK

KFKI RMKI Elméleti Osztály

Dr. Forgács Péter

I. díj

Nemlineáris térelméletek részecskeszerű megoldásainak kölcsönhatásai és sugárzásuk (pdf)

Simon Zsolt

fizikus

ELTE TTK

Elméleti Fizika Tanszék

Dr. Bajnok Zoltán

 

Integrálható peremek és defektek az 1+1 dimenziós sinh-Gordon modellben (pdf)

Simon Zsolt

fizikus

ELTE TTK

Elméleti Fizika Tanszék

Dr. Bajnok Zoltán

 

Szabad mozgás Lie-csoportokon (pdf)

Szőts Miklós

fizikus

ELTE TTK

MTA Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport

Dr. Takács Gábor

Kiemelt dicséret

Casimir-effektus defektek jelenlétében (pdf)

Reaktor- és részecskefizika tagozat

2007. 04. 05. 9.00 Elméleti Fizikai Tanszék szemináriumi terem

Elnök:

Dr. Sailer Kornél egyetemi tanár, dékán, DE TTK Elméleti Fizikai Tanszék

Tagok:

Dr. Krasznahorkay Attila osztályvezető, ATOMKI

Dr. Raics Péter egyetemi docens, DE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék

Hallgató

Szak

Intézmény

Tanszék, kutatóhely

Témavezető

Díjazás

Dolgozat címe

Endrődi Gergely

fizikus

ELTE TTK

Elméleti Fizikai Tanszék

Dr. Katz Sándor

I. díj

A QCD királis fázisátmenetének rendje (pdf)

Hamar Gergő

fizikus

ELTE TTK

MTA KFKI RMKI, Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt, Németország

Dr. Lévai Péter,
Dr. Chilo Garabatos,
Dr. Florian Uhlig

 

Sokszorozási tényező mérése a CBM TRDetektorának tervezéséhez (pdf)

Horváth Dávid, Reiss Tibor

mérnök-fizikus, mérnök-fizikus

BME TTK

Nukleáris Technika Tanszék

Dr. Czifrus Szabolcs,
Dr. Fehér Sándor

 

Csatolt neutronfizikai és termohidraulikai számítások a HPLWR típusú reaktor axiális dúsítási profiljának meghatározására (pdf)

Nagy Márton

fizikus

ELTE TTK

MTA KFKI RMKI Elméleti Főosztály

Dr. Csörgő Tamás

Kiemelt dicséret

Hidrodinamikai modellek a nagyenergiás nehézionfizikában (pdf)

Papp Gergely

mérnök-fizikus

BME TTK

Nukleáris Technika Tanszék

Dr. Pór Gábor,
Pokol Gergő

II. díj

A Wendelstein 7-AS sztellarátor tranziens MHD módusainak kísérleti és szimulációs vizsgálata (pdf)

Rusznyák Ádám

fizikus

ELTE TTK

MTA KFKI RMKI

Dr. Rácz István

Dicséret

Az SU(2) Yang-Mills-Higgs-elmélet kezdőérték problémájának analitikus vizsgálata (pdf)

Komplex rendszerek fizikája tagozat

2007. 04. 05. 13.30 Elméleti Fizikai Tanszék tanterme

Elnök:

Dr. Iglói Ferenc egyetemi tanár, KFKI SZFKI

Tagok:

Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens, SZTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék

Dr. Sánta Imre egyetemi docens, PTE TTK Általános Fizika és Lézerspektroszkópia Tanszék

Hallgató

Szak

Intézmény

Tanszék, kutatóhely

Témavezető

Díjazás

Dolgozat címe

Aranyi Attila

fizikus

ELTE TTK

MTA KFKI RMKI Plazmafizikai Főosztály

Dr. Kálvin Sándor

 

Tomográfiás módszerek a fúziós plazmafizikában (pdf)

Fehér Tamás Béla

informatikus fizikus

ELTE TTK

MTA KFKI RMKI Plazmafizikai Főosztály

Dr. Gál Kinga

 

Szénnel dopolt deutérium pelletek felhőjének sugárzása (pdf)

Koch Máté

fizikus-informatikus

ELTE TTK

Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Elméleti Fizika Tanszék

Dr. Scheuring István,
Dr. Tél Tamás

II. díj és KvVM különdíja

Turbulens áramlásban élő fitoplankton populációk számítógépes szimulációja (pdf)

Kocsis Gergely

programterv. matematikus

DE IK

Elméleti Fizikai Tanszék

Dr. Kun Ferenc

 

Új technológiák elterjedésének modellezése (pdf)

Szepesi Gábor

mérnök-fizikus

BME TTK

MTA KFKI RMKI Plazmafizikai Főosztály

Dr. Veres Gábor

Dicséret

Lokális, periodikus plazmainstabilitások vizsgálata tomográfiás módszerrel (pdf)

Tál Balázs

mérnök-fizikus

BME TTK

MTA KFKI RMKI Plazmafizikai Főosztály, Nukleáris Technika Tanszék

Bencze Attila,
Dr. Zoletnik Sándor,
Dr. Pór Gábor

 

Keresztkorrelációs függvény eseménystatisztikus zajból származó szórásának meghatározása (pdf)

Tímár Gábor

fizikus

DE TTK

Elméleti Fizikai Tanszék

Dr. Kun Ferenc

III. díj

Repedésterjedés dinamikus törésben (pdf)

Wágner Dávid

mérnök-fizikus

BME TTK

MTA KFKI RMKI Plazmafizikai Főosztály

Dr. Kálvin Sándor

I. díj

Lökéshullámok ablálódó pelletek körül kialakuló áramlásban (pdf)

Csillagászat és kozmológia tagozat

2007. 04. 05. 9.00 Fizikus Tanszékcsoport, Budó Ágoston terem

Elnök:

Dr. Szabados László tudományos tanácsadó, MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet

Tagok:

Dr. Kun Mária tudományos tanácsadó, MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet

Dr. Bíró Imre Barna tudományos főmunkatárs, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete

Hallgató

Szak

Intézmény

Tanszék, kutatóhely

Témavezető

Díjazás

Dolgozat címe

Bakos Judit

csillagász

ELTE TTK

Instituto de Astrofísica de Canarias

Dr. Alexandre Vazdekis, Dr. Michael Beasley

 

Extragalaktikus gömbhalmazok radiális sebességének mérése a GTC OSIRIS műszerével (pdf)

Korsós Marianna

csillagász

ELTE TTK

Csillagászati Tanszék

Hetesi Zsolt

Dicséret

Ia típusú szupernóvák adatainak statisztikus vizsgálata Monte Carlo szimulációval (pdf)

Simon Attila

csillagász

SZTE TTK

Kísérleti Fizikai Tanszék

Dr. Szabó M. Gyula,
Dr. Szatmáry Károly

I. díj

Exoholdak sugarának, tömegének és sűrűségének meghatározása fedési rendszerekben (pdf)

Sipőcz Brigitta

csillagász,
fizikus

ELTE TTK

Harvard Smithsonian Center for Astrophysics

Dr. Bakos Gáspár

II. díj

Változócsillagok a HAT-1 szemével (pdf)

Takáts Katalin

csillagász

SZTE TTK

Optikai és Kvantum-elektronikai Tanszék

Dr. Vinkó József

Dicséret

Szupernóvák távolságának meghatározása Táguló Fotoszféra Módszerrel (pdf)

Volent Renáta

csillagász

ELTE TTK

Természetföldrajzi Tanszék

Kereszturi Ákos

 

A Föld, a Mars, az Europa és a Ganymedes felszínén található jeges alakzatok összehasonlítása (pdf)

Völgyes Dávid

fizikus

ELTE TTK

Csillagászati Tanszék

Dr. Szécsényi-Nagy Gábor

 

Képrekonstrukció a csillagászatban (pdf)

Asztrofizika tagozat

2007. 04. 05. 15.00 Fizikus Tanszékcsoport, Budó Ágoston terem

Elnök:

Dr. Szeidl Béla tudományos tanácsadó, MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet

Tagok:

Dr. Kovács József tudományos főmunkatárs, Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, Szombathely

Dr. Hegedüs Tibor igazgató, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete

Hallgató

Szak

Intézmény

Tanszék, kutatóhely

Témavezető

Díjazás

Dolgozat címe

Csengeri Timea

csillagász

ELTE TTK

Space Telescope Science Institute, USA

Dr. Gerard Kriss

 

Egy poros kvazár, az IRAS 13349+2438 esete - modellezés a 2-Dust radiatív transzfer kóddal (pdf)

Csorvási Róbert

csillagász

SZTE TTK

MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet

Dr. Oláh Katalin

Kiemelt dicséret

Az LO Pegasi mágneses aktivitásának finomléptékű vizsgálata (pdf)

Molnár László, Pápics Péter István

csillagász, csillagász

ELTE TTK

MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet

Dr. Paparó Margit

I. díj

GD 154 - kétfajta pulzációs állapotú fehér törpe (pdf)

Nagy Zsófia

csillagász

ELTE TTK

MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet

Dr. Csizmadia Szilárd

 

Fedési törpe nóvák periódusváltozásainak vizsgálata (pdf)

Plachy Emese, Sztankó Nándor

csillagász, csillagász

ELTE TTK

MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet

Dr. Paparó Margit

 

GD 154, kaotikus rendszernek tűnő fehér törpe (pdf)

Szalai Tamás

csillagász

SZTE TTK

Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, Optikai és Kvantum-elektronikai Tanszék, University of Sydney

Mészáros Szabolcs, Dr. Vinkó József,
Dr. Kiss L. László

II. díj

Szoros déli kettőscsillagok fizikai paramétereinek meghatározása (pdf)

Zsom András

csillagász

ELTE TTK

Csillagászati Tanszék

Dr. Tóth L. Viktor

Dicséret

A por és a gáz hőmérsékletének összehasonlítása a Cygnus-Cepheus területen (pdf)

Optika 7 dolgozat
Anyagtudomány 9 dolgozat
Szilárdtest- és atomfizika 6 dolgozat
Nanoszerkezetek 6 dolgozat
Bio- és biológiai fizika 7 dolgozat
Klasszikus fizikai problémák 6 dolgozat
Térelméletek 6 dolgozat
Reaktor- és részecskefizika 6 dolgozat
Komplex rendszerek fizikája 8 dolgozat
Csillagászat és kozmológia 7 dolgozat
Asztrofizika 7 dolgozat


Fizika összesen 75 dolgozat