Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszék SZTE Természettudományi és Informatikai Kar
A tanszéken működő kutatócsoportok Anyag- és Oldatszerkezeti Kutatócsoport Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport Környezeti Kémiai és Vízanalitikai Kutatócsoport Lézer- és Plazmaspektroszkópiai Kutatócsoport MTA-SZTE Lendület Funkcionális Fémkomplexek Kutatócsoport Szintetikus Szerves Kémiai Kutatócsoport A kutatócsoportok bemutatása Anyag- és Oldatszerkezeti Kutatócsoport (Vezető: Dr. Sipos Pál egyetemi tanár) honlap Projekt   alapon,   kifejezetten   tanszékek   között   szerveződő   kutatócsoport.   A   kutatócsoport   2009   óta         működik   és   egyik vezetője    Dr.    Sipos    Pál,    a    csoport    másik    vezetője    Dr.    Pálinkó    István†    volt.    A    kutatócsoport    az    alábbi    területeken    végez szervetlen   kémiai   kutatómunkát:   réteges   kettős   hidroxidok   előállítása,   vizsgálata   és   alkalmazásai;   ipari   szempontból   fontos tömény    vizes    illetve    tömény    lúgos    oldatokban    fennálló    oldategyensúlyok        jellemzése    és    az    ezekben    kialakuló    vegyületek szerkezetének   meghatározása;   biomimetikus               átmenetifémkomplexek   előállítása,   vizsgálata         és         kémiai         alkalmazása;        önszerveződő         rendszerek         tanulmányozása.   Nagyszámú   PhD   hallgató,   tanszékünkről   Dr.   Kutus   Bence,   a   Fizikai   Kémiai   és Anyagtudományi Tanszékről pedig Dr. Peintler Gábor dolgozik a kutatócsoportban.    Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport (Dr. Enyedy Éva Anna egyetemi docens) honlap A    biokoordinációs    kémiai    kutatásokat    a    tanszéken    még    Dr.    Burger    Kálmán    akadémikus    indította    el        1983-ban.    A kutatócsoportot   1999   és   2017   között   Dr.   Kiss   Tamás   (professor   emeritus)   irányította,   2018-2022   között   Dr.   Gajda   Tamás, jelenleg   pedig   Dr.   Enyedy   Éva   Anna   vezeti.   A   csoport   fő   kutatási   profilja   a   biológiai   rendszerekben   potenciális   aktivitással rendelkező,    szerves    molekulák    fémionokkal    való    kölcsönhatásainak    tanulmányozása    a    reménybeli    gyógyító    hatás    vagy környezetvédelmi     alkalmazások     érdekében.     Részt     vesznek     rákellenes     és     antidiabetikus     fémkomplexek     vizsgálatában, neurodegeneratív    betegségekben    felhasználható    fémionokra    alapozott    terápiás    szerek    tanulmányozásában.    Jelentősek    a fémtartalmú   fehérjék   szerkezeti,   a   metalloenzimek   funkcionális   modellezésével   kapcsolatos   kutatásaik,   melyek         végső   célja   az enzimek hatásfokát megközelítő biomimetikus katalizátorok kifejlesztése. Ez   tanszékünk   legnagyobb   létszámú   kutatócsoportja,   amelyben   a   jelenlegi   vezetőn   kívül   négy   további   oktató   (Dr.   Gajda Tamás, Dr. Gyurcsik Béla, Dr. Jancsó Attila, Dr. Jakusch Tamás) dolgozik. Környezeti Kémiai és Vízanalitikai Kutatócsoport (Vezető: Dr. Alapi Tünde egyetemi adjunktus) A   kutatócsoportot   Dr.   Dombi   András   alapította   és   közel   30   éven   át   vezette   Környezeti   Kémiai   Kutatócsoport   néven.   A jelenlegi    formátumban    a    csoport    Dr.    Alapi    Tünde    (https://m2.mtmt.hu/api/author/10027600)    vezetésével    elsősorban vizekben     előforduló,     ökológiai     vagy     közegészségügyi     szempontból     releváns,     biológiailag     nehezen     lebontható     szerves szennyezők    oxidatív    átalakulásával    foglalkozik.    A    vizsgált    eljárások    többsége    a    nagyhatékonyságú    oxidációs    eljárások (Advanced   Oxidation   Processes)   közé   tartozik,   ezen   belül   a   csoport   elsősorban   ózonos   kezeléssel,   ultraibolya   és   vákuum- ultraibolya fotolízissel, heterogén fotokatalízissel, illetve UV/klór és UV/perszulfát eljárásokkal foglalkozik. Vizsgálataik   kiterjednek   a   különböző   fényforrások   (higanygőzlámpák,   excimer   és   exciplex   fényforrások,   illetve   LED-ek) vízkezelésben      való      alkalmazhatóságára,      az      egyes      célvegyületek      bomlástermékeinek      azonosítására,      az      átalakulási mechanizmus,   a   különböző   vízmátrixok,   valamint   azok   komponensei   hatásának   megismerésére   és   az   ezekhez   kapcsolódó ökotöxicitás     vizsgálatokra.     Mindezek     megvalósításához     rendelkezésükre     áll     a     megfelelő     műszerpark     és     felszerelés (HPLC/DAD,    HPLC/MS,    GC/MS,    AOX,    TOC    és    KOI    analizátor,    luminométer,    különböző    fényforrásokkal    felszerelt fotoreaktorok).   A   lejátszódó   folyamatok   kinetikai   modellezésében   Dr.   Peintler   Gábor   egyetemi   docenssel   működünk   együtt.   A heterogén   a   fotokatalízis   területén   folyó   kutatások   magukba   foglalják   új   fotokatalizátorok   szintézisét   és   vízkezelésben   való alkalmazhatóságának   tesztelését.   A   fotokatalizátorok   anyagtudományi   jellemzése   az   Alkalmazott   Kémiai   Tanszéken   dolgozó munkatársakkal való együttműködés keretén belül történik. A csoportban jelenleg négy PhD hallgató dolgozik. Lézer- és Plazmaspektroszkópiai Kutatócsoport (Vezető: Dr. Galbács Gábor egyetemi tanár) honlap Ennek   a   tanszéki   kutatócsoportnak   a   tagjai   sokféle,   az   analitikai   kémiához   több   szálon   is   kapcsolódó   témában   is   végeznek kutatásokat   az   1990-es   évektől.   Elsődleges   profilja   az   analitikai   módszer-   és   eszközfejlesztés.   A   kutatócsoportot   Dr.   Galbács Gábor   irányítja,   a   kutatásaik   célja   a   lézer   fényforrásokkal   és/vagy   plazma   forrásokkal   megvalósított   analitikai   spektroszkópiai eljárások    alapkutatása,    kísérleti    fejlesztése    és    alkalmazása,    különös    tekintettel    az    induktív    csatolású    plazma    atom-    és tömegspektrometria    (ICP-AES,    ICP-MS),    a    lézer    abláció    (LA),    lézer    indukált    plazma    spektroszkópia    (LIPS/LIBS),    az elektromos   kisülési   plazmák,   a   dióda   lézeres   atomspektroszkópia   eszközeire,   valamint   a   nanorészecskék   karakterizálására   és optokémiai   szenzorok/fluorofórok   fejlesztésére.   A   kutatócsoportban   a   vezetőn   kívül   két   minősített   kutató   (Dr.   Galbács   Zoltán, Dr. Palásti Dávid), több társult oktató és kutató, jelenleg két PhD hallgató és egy vegyésztechnikus dolgozik. MTA-SZTE Lendület Funkcionális Fémkomplexek Kutatócsoport (Vezető: Dr. Enyedy Éva Anna egye- temi docens) honlap A   Kutatócsoport   2019-ben   kezdte   meg   működését   az   MTA   Lendület   Programjának   köszönhetően,   az   elnyert   pályázat címe:     Funkcionális     fémkomplexek     biospeciációja.     A     Kutatócsoport     olyan     biológiailag     aktív,     elsősorban     rákellenes vegyületekkel   foglalkozik,   melyek   fémtartalmúak   vagy   hatásuk   a   fémionokkal   való   kölcsönhatásukon   alapul.   A   rákellenes gyógyszerek   használatát   ugyanis   gyakran   korlátozzák   súlyos   mellékhatások   és   a   kialakuló   rezisztencia,   melyek   miatt   fontos   az új   típusú   vegyületek   előállítása   és   a   viselkedésük   minél   teljesebb   körű   megismerése.   A   racionális   hatóanyag   fejlesztéshez   meg kell     ismerni     a     farmakokinetikai     sajátságokat,     a     hatásmechanizmust     és     a     kialakuló     mellékhatásokat     szabályozó tulajdonságokat.   Kutatásaik   célja   új   rákellenes   kismolekulák   előállítása   mellett   ezen   folyamatok   minél   mélyebb   megismerése különböző   műszeres   és   számításos   módszerekkel,   és   az   egyes   tulajdonságok   közötti   összefüggések   feltárása.   A   Kutatócsoport szoros kapcsolatban van a Tanszéken működő Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoporttal. A   Kutatócsoportban   egy   minősített   kutató,   Dr.   Dömötör   Orsolya,   valamint   jelenleg   három   PhD   hallgató   dolgozik.   A Kutatócsoport    társult    tagja    Dr.    Spengler    Gabriella    egyetemi    adjunktus    (SZTE,    Orvosi    Mikrobiológiai    és    Immunológiai Intézet),   aki   a   kapcsolódó   biológiai   méréseket   végzi.   A   kutatócsoport   munkáját   Szűcsné   Tóth   Katalin   technikus   is   segíti. Kutatásaikat kiterjedt hazai és nemzetközi együttműködésekben végzik. Szintetikus Szerves Kémiai Kutatócsoport   A   Dr.   Frank   Éva   irányításával   működő   szerves   kémiai   kutatócsoport   többirányú   szintetikus   tevékenységet   folytat.   Az egyik   fő   kutatási   profilt   a   volt   Szerves   Kémiai   Tanszéken   hosszú   időn   keresztül   művelt,   Prof.   Schneider   Gyula   és   Prof.   Vincze Irén   nevével   fémjelzett   szteroidkémiai   kutatások   folytatása   képezi,   melynek   keretében   biológiailag   aktív,   elsősorban   rákellenes hatású   szerkezetileg   módosított   szteránvázas   vegyületek   előállításával   és   szerkezetigazolásával   foglalkozik.   Az   előállított   új származékok    azonosítása    és    tisztítása    különböző    kromatográfiás    módszerekkel,    szerkezet-meghatározásuk    nagyműszeres spektroszkópiai   eljárásokkal   (NMR,   MS,   IR,   UV)   történik.   A   hazai   és   külföldi   biológus   partnerekkel   együttműködésben   végzett gyógyszerkémiai    jellegű    alapkutatások    és    az    ezek    kapcsán    megszerezhető    elméleti    tudás    és    gyakorlati    laboratóriumi tapasztalat    nagymértékben    hozzájárulnak    ahhoz,    hogy    a    csoportból    kikerülő    doktori    fokozattal    rendelkező    szintetikus vegyészek   szinte   azonnal   elhelyezkednek   a   munkaerőpiacon.   A   kutatások   más,   nem   szteroid   típusú,   elsősorban   heterociklusos szerves   molekulák   és   átmeneti   fémkomplexeket   képező   többfogú   ligandumok   előállítására   is   kiterjednek,   melyek   kapcsán   a csoport   az   utóbbi   években   szoros   partneri   kapcsolatot   alakított   ki   a   Tanszéken   működő,   Dr.   Enyedy   Éva   Anna   által   vezetett Bioszervetlen    Kémiai    és    MTA-SZTE    Lendület    Funkcionális    Fémkomplexek    Kutatócsoportokkal.    A    szintetikus    csoport    az elmúlt   években   a   MOL   Nyrt-hez   kapcsolódó   ipari   jellegű   kutatásokban   is   részt   vállal,   melynek   fókuszában   a   kőolajkitermelés hatékonyságát     növelő     vegyületek     előállítása     és     vizsgálata     áll.     Ez     utóbbi     tevékenységet     a     Kémiai     Intézet     5     másik kutatócsoportjával való szoros együttműködésben végzi. A Kutatócsoportban egyetemi hallgatók és egy tudományos segédmunkatárs dolgozik.
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszék 6720 Szeged, Dóm tér 7-8. Tel.: (+36-)62-54-4340