6720 Szeged, Somogyi u. 4.

Tel./fax: 36 (62) 544-569

Irodai e-mail

 

A Szegedi Tudományegyetem Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszéke 2007. július 15-én alakult meg az ÁOK Molekuláris Medicina Oktató- és Kutatólaboratóriumának és a TTK Állattani és Sejtbiológiai Tanszéke egyik csoportjának egyesülése nyomán.

A tanszék fõ oktatási feladata vezetõ szakemberek képzése mind a biológia, mind az orvostudomány területén. A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán és a Természettudományi és Informatikai Karán dolgozó kollégáinkkal együtt olyan orvosi-biológiai oktatási és kutatási programok kialakításában vagyunk elkötelezettek, amelyek a hazai felsõoktatás igényeihez igazodnak, és hozzájárulnak a tudásalap kiszélesítéséhez és az egészségügy fejlõdéséhez. A Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék oktatási küldetése ezt a kettõs célt szolgálja. A sejtbiológia, illetve a strukturális és a molekuláris neurobiológia területén a biológusoknak elsõsorban kutatásorientált, interdiszciplináris tanulmányi programokat fejlesztettünk ki, míg a molekuláris medicina témájában az orvostanhallgatók számára adunk naprakész információt a diagnózis és terápia molekuláris alapjairól. Hangsúlyt helyezünk a minõségi oktatásra: graduális és posztgraduális (PhD) oktatási programjainkat folyamatosan javítjuk és bõvítjük, hogy eleget tegyünk jelenlegi és jövendõbeli hallgatóink elvárásainak mind az Általános Orvostudományi, mind a Természettudományi és Informatikai Karon.

Tanszékünk jogelõd intézeteinél a központi idegrendszer kutatása több mint 120 éves múltra tekint vissza. Ezeket hosszú évekig olyan, nemzetközi hírû neurobiológus professzorok vezették, mint Apáthy István, Ábrahám Ambrus vagy Kása Péter. Számos, késõbb nemzetközi hírnevet szerzett neurobiológus az õ elõadásaikon szerezte kezdeti, meghatározó ismereteit az idegrendszer felépítésérõl és mûködésérõl. Tanszékünk hû marad a neurobiológiai oktatás és kutatás hagyományaihoz; nem csupán elõadásaink, gyakorlati foglalkozásaink és speciális kurzusaink naprakész információanyaga tükrözi ezt, de Tanszékünknek az a törekvése is, hogy a strukturális biológia, a molekuláris neurobiológia és a molekuláris medicina tudományterületein Egyetemünkön meghatározó szerepet töltsön be.

Legfontosabb kutatásainkat három területen végezzük. 1) Vizsgáljuk a neuronális szignál-transzdukció során lejátszódó alapvetõ sejtbiológiai és molekuláris mechanizmusokat élettani, kórélettani és kísérletes körülmények között; 2) Tanulmányozzuk azokat az in vivo és in vitro körülményeket, amelyek a felnõtt õssejtek plaszticitásáért és a neuronális sejtsors-választásért felelõsek; 3) Vizsgáljuk az Alzheimer kór molekuláris és sejtbiológiai alapjait. Kutatásainkat hazai és nemzetközi forrásokból finanszírozzuk.


Levél a webmesternek