A fizika tanítása


Kurzuskód: F 761, F 861
Tantárgykód: KIF 165
Tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
Elõadó: Papp Katalin
Kredit: 9
Félév: 7. és 8.
Heti óraszám: 2+3, 0+4
Elõfeltétel: Pedagógia szigorlat
Követelmény: K, 2G

Tematika:
A fizika tanítás történetérõl, a gimnáziumi fizika kezdõ- és peremfeltételei, az általános iskolai fizikatanításról. A gimnáziumi fizika tananyag jellegzetességei, szerkezete, vezérelvei. Fizika tanítás külföldön. A hõtan tanítása. A modellalkotás kifejlesztése és alkalmazása a középiskolában. Statisztikus modell-játékok., döntésjátékok. Számítógép alkalmazása a statisztikus fizika tanításánál. Az oktatási folyamat makro- és mikroszerkezete, algoritmizálás, az új anyag feldolgozó óra modellje. Motivációs lehetõségek a gimnáziumi fizika tanításban. Oktatási módszerek a fizika tanításban, történeti aspektusok. Kísérletek jelentõsége a fizika tanításban, tanári és tanulói kísérletekrõl. Játékok, játékszerek alkalmazása a fizika tanításban. A mechanika tananyag vezérelvei, speciális módszerei. Számítógép alkalmazása a mozgásegyenlet közelítõ megoldásánál. Az égi mechanika tanításáról, modellkísérletek. Az ismeretek alkalmazása, mérési gyakorlatok, feladatmegoldó órák speciális módszerei, a feladatmegoldó óra modellje. A fakultáció formája és tartalma a gimnáziumban, a tehetséges tanulókkal való foglalkozás lehetõségei és módszerei fizikából. Ellenõrzés, értékelés formái és módszerei, az ismeret elsajátítás szintjei, tudásszintmérés itthon és külföldön, nemzetközi felmérések tapasztalatai. Az elektromosság, mágnesség tananyag felépítése, vezérelvei, speciális módszerei. Lézeres optikai kísérletek, hologram készítés az iskolában. Ismétlés, rendszerezés szükségessége, az ismétlõ-rendszerezõ órák módszerei. A természettudományos tárgyak egybehangolásáról, az integrált természettudományos oktatás hazai és külföldi tapasztalatai, a kvantumlétra. A modern fizika tananyag felépítése, speciális módszerek. Modellek alkalmazása a gimnázium felsõbb évfolyamain. Az atomfizika középiskolai tanításáról, szemléltetési lehetõségek, demonstrációs kísérletek és tanulói mérések. Számítógép alkalmazása a kvantummechanika középiskolai tanításánál. Magfizikai kísérletek a középiskolában, sugárzás-mérés, szilárdtest - nyomdetektorok. Energia-alternatívák, atomerõmû, környezetvédelmi aspektusok. A molekulafizika tanításának szemléltetési lehetõségei. Tanórán kívüli fizika oktatás, szakkörök, speciális módszerek. A fizika tanítás tárgyi feltételei (szertár, elõadóterem stb.).

Ajánlott irodalom:


Kurzuslista | Fizika szakterület | ECTS Információk | Aktuális tanrend |
utolsó módosítás: 2000.09.12. vzs@physx.u-szeged.hu