LACREMEDRazvoj proizvoda i tehnologije za remedijaciju na bazi primene enzima (lakaze)
Pozadina


Zagađenje površinskih voda i zemljišta pesticidima i proizvodima njihove degradacije potrebno je sprečiti ne samo zbog toksičnosti ovih jedinjenja za organizam čoveka, već i zbog njihovog uticaja na biocenozu vodenih sistema i njihove moguće akumulacije u lancu ishrane. Mnogi pesticidi i njihovi degradacioni proizvodi imaju kancerogena, mutagena, teratogena i imunomodulatorna svojstva, a takođe mogu negativno uticati i na rad endokrinih žlezda. Poznato je da neki od pesticida, koji se često koriste u Srbiji i Mađarskoj, dovode do raznih oboljenja. Aktivni sastojci pesticida sa visokim faktorom rizika pripadaju anilogenim i fenoligenim jedinjenjima, čija mikrobiološka degradacija dovodi do stvaranja veoma toksičnih hlorovanih derivata anilina i fenola. Pesticidi anilogenog tipa su sledeći herbicidi: diuron, linuron, profam, hlorprofam, hlorotoluron, diflubenzuron i dimetahlor, dok su fenoligeni herbicidi 2,4-D i MCPA . Zbog velikog rizika usled prisustva ovih jedinjenja i njihovih intermedijera u zemljištu i površinskim vodama, njihova ubrzana i potpuna degradacija je veoma poželjna, ali većina ovih molekula je postojana na mikrobiološke procese razgradnje. Međutim, poznato je da lakaze, ekstracelularni enzimi plesni, dovode do oksidacije i polimerizacije spomenutih toksičnih jedinjenja, prevodeći ih u manje rastvorljiva jedinjenja velikih molekulskih masa, koja se mogu lako ukloniti iz vode sedimentacijom ili filtracijom dok u zemljištu, lakaze utiču na imobilizaciju molekula zagađujućih jedinjenja vezivanjem sa huminskim kiselinama (prirodnim makromolekulima-sastojcima humusa), smanjujući tako njihovu prvobitnu toksičnost i mobilnost. Mnoge filamentozne plesni razvojem na jeftinim i dostupnim supstratima stvaraju vanćelijske lakaze; najpoznatije su gljive Agaricus i Pleurotus, kao i neke plesni u zemljištu, kao na primer, Cladosporium, Alternaria i Botrytis.


Ciljevi projekta


Cilj projekta je razvoj lako dostupnih smesa lakaza, sposobnih za razgradnju i detoksikaciju širokog spektra ksenobiotika iz grupe fenolnih i anilinskih derivata.


1.

Izolacija filamentoznih plesni iz zemljišta i vazduha sa izrazitom sposobnošću stvaranja lakaza na specifičnim supstratima.

2.

Ispitivanje najboljih sojeva plesni i zavisnosti njihove sposobnosti stvaranja lakaza od supstrata.

3.

Identifikacija najboljih sojeva u odnosu na stvaranje lakaza.

4.

Ispitivanje i određivanje supstrata pogodnih za stvaranje lakaza.

5.

Ispitivanje aktivnosti rastvorenih lakaza u podlogama u odnosu na specifične zagađujuće materije.

6.

Ispitivanje stabilnosti ("vremena poluživota") lakaza u određenim tipovima voda i zemljišta.

7.

Uporedno laboratorijsko ispitivanje aktivnosti lakaza plesni i njihovih smesa u odnosu na detoksikaciju određenih fenolnih i anilinskih derivate u vodi i zemljištu.

8.

8. "In field" ispitivanja aktivnosti lakaza u odnosu na 2,4-dihlorfenol i 3,4-dihloranilin u zemljištu sa određenim biljnim kulturama.

Očekivani rezultati, uticaj projekta


Izolacija i karakterizacija filamentoznih plesni sa izrazitom sposobnošću stvaranja lakaza.


Određivanje detoksikacione aktivnosti lakaza i njihovih smesa u odnosu na određene fenolne i anilinske derivate u vodi i zemljištu.


Razvoj inovativnog proizvoda na bazi lakaza za primenu u organskoj proizvodnji sa detaljnim informacijama o kinetici razradnje ksenobiotika pod dejstvom razvijenog proizvoda.


Definisanje tehnologije primene razvijenog proizvoda.


Značajno poboljšanje kvaliteta zemljišta i vode na mestima primene razvijenog proizvoda na bazi lakaza, što će uticati na obnavljanje biodiverziteta zemljišta i voda, kao i pojačano vezivanje azota i mineralizaciju zemljišta, omogućavajući organsku proizvodnju na dekontaminiranim područjima.


Povećanje vidljivosti i značaja Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Fakulteta prirodnih nauka Univerziteta u Segedinu u okviru Evropske unije kroz zajedničke aktivnosti prenosa stečenog znanja i promoticije projekta.


Povećanje svesti javnosti o korišćenju ekološki prihvatljivih tehnologija i doprinos održivom razvoju i bezbednosti u međugraničnom regionu.

Project homepage:
Hungary-Serbia IPA Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013
http://www.hu-srb-ipa.com/en/

Project implementation period:
01. 01. 2012. - 31. 12. 2013.The content of this Web page does not necessarily reflect the opinion of the European Union.

Ovaj dokument je odštampan uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog dokumenta je odgovoran iskljčivo Departman za mikrobiologiju, Fakultet za nauku i informatiku, Univerzitet u Segedinu, Mađarska i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Srbija, i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.
This site has been visited