Általános információk
Magunkról
BSc/MSc-képzés
Kutatás
+Doktori képzés
+Működési Szabályzata
+Képzési Terv
+Minőségbiztosítási Terv
+Önértékelés
Felvételizőknek
Bizottságok
 
Hírek, rendezvények
Galéria
 

Oktatási tevékenységben részt vevő egységek:
Biológia Intézet
Földrajzi és Földtudományi Intézet
Kémiai Intézet
Fizikai Intézet
Mérnöki Kar
Általános Orvosi Kar
 


 
SZTE TTIK
Főoldal > Doktori Iskola
Doktori Iskola

A Szegedi Tudományegyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának működési szabályzata


A szabályzat letöltése pdf fájlban.

 
 Ezen szabályzat a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzatának bizonyos rendelkezéseit egészíti ki és alkalmazza a korábban érvényben lévő, hasonló Szabályzat módosításával.
 

A Környezettudományi Doktori Iskola (a továbbiakban doktori iskola) az Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán a MAB jóváhagyásával működő, funkcionális oktatási szervezeti egység, melyben a környezettudomány tudományág keretében a PhD tudományos fokozat elnyerésére irányuló képzés folyik.

 

Jelen szabályzat a vonatkozó hatályos törvények és más jogszabályok, a MAB SzMSz 4. mellékletében foglalt, a doktori iskolák létesítéséről és működéséről szóló állásfoglalás, valamint a SzTE és az SzTE Tudományterületi Doktori Tanács Doktori Szabályzatának (a továbbiakban EDSz, illetve TDSz) figyelembe vételével készült. Elsősorban azokat a szabályozásokat tartalmazza, melyek egyes kérdésekre vonatkozóan, az említett rendelkezések keretein belül, azoknál részletesebbek. Jelen szabályzatban nem említett esetekben az EDSz, illetve a TDSz vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 
A Környezettudományi Doktori Iskola (KTDI) elérhetősége
 

Működési hely:     Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Környezettudományi Intézet

                              6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.

Postacím:               Szegedi Tudományegyetem

                              Környezettudományi Doktori Iskola

                              6701 Szeged, Postafiók 440.

Honlap:                 http://www2.sci.u-szeged.hu/kti/index/di.php
 
 
1. A doktori iskola vezetője
 
 • A doktori iskola vezetőjével kapcsolatos előírásokat az EDSz XX.§. (1)-(4) bekezdései tartalmazzák.
 
2. A Környezettudományi Doktori Iskola felépítése és vezető testülete
 

2.1. A KTDI munkáját a Doktori Iskola Tanácsa (továbbiakban KTDIT) koordinálja, irányítja. A Tanács tagjai:

 
 • a KTDI vezetője, egyben a KTDIT elnöke, akit a KTDI törzstagjai választanak
 • a KTDI vezetőjének helyettese, egyben a KTDIT elnökének helyettese, akit a KTDI vezetője javaslatára a DI törzstagjai választanak
 • a DI törzstagjai
 • tanácskozási jogú tag a KTDIT titkára (ODT terminológiával adminisztrátora), akit a KTDIT véleményének kikérése után a KTDIT elnöke bíz meg.
 

A KTDIT tagjainak mandátuma három évre szól. A KTDIT tagjait akadályoztatásuk esetén helyettesíthetik szavazati joggal.

 

2.2. A KTDIT szükség szerint, de szemeszterenként legalább kétszer ülésezik. Az ülésekről emlékeztető készül, mely a KTDI honlapján elérhető.

 

2.3. A KTDIT határozatait nem számmal történő szavazások esetén a többségi határozathozatal szabályai szerint hozzák. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Kivételt képez ez alól a fokozatszerzési eljárás szavazásának ügyrendje, (ld. később, a fokozatszerzési eljárás szabályainál.) A KTDIT akkor határozatképes, ha szavazattal rendelkező tagjainak többsége részt vesz a szavazáson.

 

2.4. A KTDIT szavazásos döntéseit – nem személyi kérdésekben – általában nyílt szavazással hozza, indokolt esetben bármely tag kérhet, illetve az elnök is elrendelhet titkos szavazást.

 

2.5. A KTDIT elnökének javaslatára indokolt esetben a KTDIT döntést hozhat elektronikus úton (e-mail) is.

 

2.6. A KTDIT ülésein szereplő, döntést igénylő napirendi pontokhoz szükséges anyagokat a tagok számára hozzáférhetővé kell tenni legalább két munkanappal az ülés előtt – ez történhet elektronikusan is. Az ülések időpontját napirenddel együtt legalább 5 munkanappal az ülés előtt a tagokkal közölni kell.

 

2.7. A KTDIT dönt a KTDI-t érintő alábbi ügyekben:

 • a témavezetők személyének, a doktorandusz hallgatók számára kiírt témáknak engedélyezése,
 • a doktori képzés adott félévre meghirdetett tárgyainak meghatározása,
 • a szervezett képzésben részt vevő doktoranduszok féléves beszámolójának elfogadása,
 • tanulmányi utak engedélyezése,
 • a hallgatók oktatási feladatainak meghatározása az illetékes Tanszékcsoport vezetésével egyetértésben, és
 • a KTDI bevételeivel való gazdálkodás a Környezettudományi Intézettel, illetve az illetékes Tanszékcsoport vezetésével egyetértésben.
 
2.8. A KTDIT javaslatot tesz a KTDI-t érintő alábbi ügyekben:
 • fokozatszerzési eljárások indítása,
 • eljárás nyilvános részének elindítása,
 • a doktori szigorlati tárgyak összeállítása,
 • a doktori szigorlati bizottságok és a nyilvános védések bírálóbizottsága tagjai kijelölése,
 • engedélyezés tanulmányok halasztására,
 • doktori fokozat odaítélése,
 • a felvételiztető bizottság tagjai kijelölése,
 • új törzstagok választása,
 • az KTDI belső tagolódásának meghatározása, és
 • a Kar által az Iskolának ítélt felvételi keretszám betöltése.
 

2.9. A KTDI adminisztrációs ügyeit a KTDIT titkára intézi a KTDI vezetőjének, vagy helyettesének felügyeletével. A titkár által felügyelt feladatok:

 • a doktori témák összegyűjtése, a KTDIT döntéséhez szükséges anyag előkészítése,
 • az adott félévre tervezett kurzusok összegyűjtése, az oktatók felkérése, a KTDIT döntéséhez szükséges anyag elkészítése,
 • a hallgatók féléves beszámolóinak begyűjtése, előzetes értékelése,
 • az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu) a KTDI adatainak karbantartása.
 
3. A doktorandusz hallgatók tanulmányai
 

3.1. A hallgatók a KTDI honlapja által meghirdetett témákra jelentkezhetnek a témavezetővel történő egyeztetés alapján.

 

3.2. A témavezetőket a KTDIT jelöli ki, a meghirdetett témákat a KTDIT engedélyezi. Csak olyan doktori fokozattal rendelkező oktató lehet témavezető, aki a meghirdetett témához kapcsolódóan a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges eredményeken túlmutató tudományos eredményekkel rendelkezik és a kutatómunka infrastrukturális és financiális feltételei biztosítottak.

 

3.3. A jelentkező hallgatók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt. A felvételi bizottság az elbeszélgetés, a korábbi tudományos munka és a diploma minősítése alapján rangsorolja a jelentkező hallgatókat. A KTDIT és a Felvételi Bizottság javaslatot tesz az állami ösztöndíjban részesíthető hallgatókra a KTDI rendelkezésére álló keretszámok szerint, a többi, a minimum követelményeket elérő jelentkező költségtérítéses hallgatóként vehet részt a képzésben.

 

3.4. A hallgatók tanulmányaikat a KTDIT által kialakított és rendszeresen felülvizsgált kreditrendszernek (ld. 1. Melléklet) megfelelően folytatják.

 

3.5. A hallgatók tudományos munkájának és tanulmányainak felügyeletéért a hallgató témavezetője a felelős.

 

3.6. A hallgató köteles minden félévet követően az elvégzett munkájáról 30 napon belül beszámolót készíteni, és azt a KTDI titkárának benyújtani. A hallgatók beszámolójának űrlapját a 2. melléklet tartalmazza.

 

3.7. A hallgatók külföldi részképzésben vehetnek részt. Ösztöndíjas hallgató ösztöndíja folyósítása nem szakad meg a részképzés során. A részképzés alatt külföldön teljesített kreditek elfogadásáról a KTDIT dönt.

 
4. A fokozatszerzési eljárás szabályai
 

4.1. A PhD fokozatot mind a szervezett képzésben részt vevők, mind az egyéni felkészülők doktori eljárás keretében szerezhetik meg. A fokozatszerzéshez egy főtárgyból és két melléktárgyból kell eredményes szigorlatot letenni.  A szervezett doktori képzésben abszolutóriumot szerzett hallgatók az abszolutórium megszerzése után két évig mentesülnek a melléktárgyi vizsgák alól.

 

4.2. A PhD fokozat megszerzéséhez a jelöltnek a doktori disszertációját be kell nyújtania. A disszertációval kapcsolatosan az Egyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés szabályzatában leírt követelményeken felül a KTDI-nek a következő követelményei vannak:

Önálló tudományos munkásság. Az értekezés témaköréből minimum három, nem magyar (preferáltan angol) nyelvű, eredeti, megjelent vagy közlésre elfogadott dolgozat (A háromból egy lehet elfogadott szabadalom is, ha a dolgozat témája ezt indokolja). A dolgozatok közül minimum egyben a jelöltnek első szerzőnek kell lennie, és legalább két folyóiratnak az SCI által jegyzettnek kell lennie (Indokolt esetben 1 SCI és 1 Scopus által referált dolgozat is elfogadható – ha ezt a KTDIT engedélyezi).

Társszerzői nyilatkozat. A publikációk levelező szerzőinek (corresponding author) nyilatkoznia kell arról, hogy mi a jelölt szerepe az eredmények elérésében; ezt a 3. mellékletben szereplő társszerzői nyilatkozat kitöltésével teszi(k) meg. Amelyik dolgozatban a jelölt első szerző, ott nem szükséges a társszerzői nyilatkozat.

Értekezés. Terjedelme 60-120 oldal között legyen. A disszertáció nyelve magyar, a Doktori Iskola Tanácsának előzetes engedélyével angol vagy francia is lehet.

 

4.3. A doktori eljárás elindításához az SZTE Doktori Intézeténél kell jelentkezni. A kérelmet regisztrálás után a Doktori Intézet az illetékes kar Dékáni Hivatalának küldi, akik továbbítják a KTDI-nek.

 

4.4. Az értekezés benyújtása után a KTDI megvizsgálja, hogy a jelölt teljesíti-e a szükséges nyelvi és publikációs követelményeket, a dolgozat teljesíti-e a formai követelményeket, a disszertációban szereplő eredmények túlnyomó része publikált-e, tartalmazza-e a szükséges társszerzői nyilatkozatokat majd javaslatot tesz az értekezés eljárásra bocsátása ügyében.

 

4.5. A nyilvános vita eredményének ismeretében a KTDIT szavaz, hogy javasolja-e a fokozat odaítélését.


1. Melléklet
 

AZ SZTE KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KREDITSZABÁLYZATA

 

1. A doktori képzésben minden tanulmányi követelményt kreditekben (tanulmányi pontokban) kell meghatározni. Csak olyan tevékenységért adható kredit, amely (3 vagy 5 fokozatú) értékeléssel zárul.

 

2. A hat féléves képzés során összesen 180 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány megszerzéséhez.

 

3. A második, és a további félévekre csak az a hallgató iratkozhat be, aki a megelőző félévekben összesen rendre legalább

20, 45, 75, 110, 150

kreditet gyűjtött.
 

4. Amennyiben a hallgató külföldi/más egyetemen folytatott részképzésben vesz részt, az illetékes Doktori Iskola Tanácsa az előbbi követelmény alól fölmentést adhat. A részképzésben teljesített kurzusok kreditértékét az illetékes Doktori Iskola Tanácsa állapítja meg.

 

5. Kutatómunkával (ebbe az irodalmazás, a könyvtári, levéltári kutatás, cikkek földolgozása is beletartozhat) összesen legalább 100 kredit szerzendő.

 

6. A heti 2 órás (14 hét/félév) elméleti kurzus pontértéke 3-5 lehet. Az ettől eltérő összóraszám esetén (pl. intenzív kurzus külső előadóval) ezzel arányos mennyiség. Legalább 8 (heti 2 órás) elméleti kurzust kell teljesíteni.

 

7. A Környezettudományi Doktori Iskolában összesen hat tudományterület (a 2. sz. mellékletben blokknak jelölve) van. Attól függően, hogy a hallgató melyik blokkban folytatja tanulmányait a következőképpen kell kurzusokat választania.

 

a) Minimum 6 kreditet fel kell vennie az I. (alapozó) olyan kurzusok közül, amelyikek nem abban a blokkban szerepelnek, ahol tanul.

b) Minimum 15 kreditnek megfelelő kurzust fel kell venni a II. (szakmaspec.) kurzusok közül abból a blokkból, amilyen programban tanul.

c) Minimum 9 kreditet szabadon felvehet bármely itt felsorolt kurzusból, illetve az egyetemen a doktori iskolák által meghirdetett kurzusból. Ezt teljesítheti külföldi, vagy hazai más egyetemen folyó részképzésben is.

 

8. A graduális képzésben heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása (14 héten át) értéke 2 kredit. Oktatással összesen legföljebb 40kredit szerezhető, de egy félévben legföljebb 8.

 

9. A doktorandusz bizonyos időközönként tanszéki-, vagy kutatócsoporti szemináriumon beszámolhat addigi kutatómunkájáról, egy beszámoló kredit értéke 3-5 lehet. Legalább egy ilyen beszámoló előírása ajánlott (pl. a 6. félévben). Legföljebb két beszámolás értékelhető kredittel.

 

10. A doktorandusz aktív konferencia-előadásaiért (posztereiért) kreditet kaphat, amennyiben az megjelenik az illető konferencia kiadványában. Ennek pontértéke függ attól, hogy az elért eredményben mennyi az illető hozzájárulása. Ha a doktorandusz első, vagy második szerző, akkor a maximális krediteket az alábbi táblázat tartalmazza:

 
 

hazai magyar nyelvű

nemzetközi (idegen nyelvű)

poszter
1
2
előadás
3
5
 

A Környezettudományi Doktori iskolában meghirdetett kurzusok

 
Tárgy
Előadó
Tanszék
kredit
óra
típus
 

Környezeti biokémia és biotechnológia blokk

Biotechnológia alapjai I.
Kovács Kornél
Biotechnológia Tsz.
3
2
I. (alapozó)
Biotechnológia alapjai II.
Rákhely Gábor
Biotechnológia Tsz.
3
2
I. (alapozó)
Válogatott fejezetek a mole-

kuláris biotechnológiából

Tóth András
Biotechnológia Tsz.
3
2
I. (alapozó)
Biokémia alapjai
Hermesz Edit
Kotormán Márta
Biokémia Tsz.
3
2
I. (alapozó)

Hulladékkezelési biotechnológia

Perei Katalin
Biotechnológia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)

Borászati biotechnológia

Tóth András
Biotechnológia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)
Cianobaktériumok bio-technológiai hasznosítása
Gombos Zoltán

Biotechnológia Tsz - SZBK

3
2
II. (szakmaspec.)

Biológiai nitrátmentesítés

Kesserű Péter
Kiss István 
Biotechnológia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)

Biotechnológia üzleti szemmel

Ifj. Duda Ernő
Biotechnológia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)

Fehérjeszerkezet-vizsgálat korszerű módszerei

Borics Attila
Biokémia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)
Rendszerbiológia
Kovács Károly
Biokémia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)

Környezeti stresszbiokémia

Hermesz Edit
Biokémia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)
Biokémia D
Hermesz Edit
Kotormán Márta
Biokémia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)
 

Természetvédelmi ökológia blokk

Populációbiológia

Gallé László-Pénzes Zsolt

Ökológia Tanszék
3
2
I. (alapozó)

Természetvédelmi biológia

Margóczi Katalin
Ökológia Tanszék
3
2
I. (alapozó)

Elemi kölcsönhatások és közösségek ökológiája

Gallé László-Pénzes Zsolt-Gallé Róbert

Ökológia Tanszék
3
2
I. (alapozó)
Természetvédelem
Margóczi Katalin
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
Szünbotanika
Körmöczi László
Ökológia Tanszék
4
2
II. (szakmaspec.)

Szünzoológia ??? KIMARAD

Gallé László
Ökológia Tanszék
4
2
II. (szakmaspec.)
Filogenetika
Pénzes Zsolt
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
Növénycönológia I.
Körmöczi László
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
Növénycönológia II.
Körmöczi László
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Fitocönológia klasszikus iskolái

Bagi István
Növénytani Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
Vegetációdinamika
Virág Klára
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Adaptációs jelenségek a növények evolúciójában

Bagi István
Növénytani Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Magyarország és az EU védett növényei

Bagi István
Növénytani Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Restaurációs ökológia és ex-szitu konzerváció

Margóczi Katalin
Ökológia Tanszék
Növénytani Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
Populációgenetika
Pénzes Zsolt
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
Herbivória
Torma Attila
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Természetvédelmi botanika

Margóczi Katalin
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
Természetvédelem
Margóczi Katalin
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Sokváltozós adatfeldolgozás problémái

Körmöczi László
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Válogatott fejezetek a gerincesek életmenet stratégiáiból

Molnár Nóra
Ökológia Tanszék
 
 
II. (szakmaspec.)

Természetvédelmi zoológia

Molnár Nóra
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
 

Környezeti geográfia blokk

Természetföldrajz
Mezősi Gábor
Kiss Tímea

Term. Földr. Geoinf.

3
2
I. (alapozó)

Globális környezeti kérdések

Rakonczai János

Term. Földr. Geoinf.

3
2
I. (alapozó)
Tájtervezés
Mezősi Gábor

Term. Földr. Geoinf.

3
2
I. (alapozó)
Távérzékelés alapjai
Szatmári József

Term. Földr. Geoinf.

3
2
I. (alapozó)
Talajföldrajz
Kevei Ferencné

Éghajlatt. Tájföldrajz

3
2
I. (alapozó)

Hidrogeológia, hidrogeográfia

Rakonczai János,
Barta Károly

Term. Földr. Geoinf.

3
2
I. (alapozó)

Fizikai klimatológia

Makra László

Éghajlatt. Tájföldrajz

3
2
II. (szakmaspec.)

Földrajzi információs rendszerek alapjai

Mezősi Gábor,
Mucsi László

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec.)
Talajtan
Farsang Andrea

Term. Földr. Geoinf.

 
 
II. (szakmaspec.)
Tájökológia
Kevei Ferencné

Éghajlatt. Tájföldrajz

 
 
II. (szakmaspec.)
Geomorfológia
Mezősi Gábor
Kiss Tímea

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec.)

FIR földrajzi alkalmazásai

Mucsi László,
Bódis Katalin

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec
Biogeográfia
Kevei Ferencné

Éghajlatt. Tájföldrajz

3
2
II. (szakmaspec.)
Városökológia
Mucsi László

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec
Környezeti földrajz
Rakonczai János,
Kiss Tímea

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec
Városklimatológia
Unger János

Éghajlatt. Tájföldrajz

3
2
II. (szakmaspec

Légszennyezettség, levegőminőség

Makra László

Éghajlatt. Tájföldrajz

3
2
II. (szakmaspec
Karsztökológia
Kevei Ferencné

Éghajlatt. Tájföldrajz

3
2
II. (szakmaspec.)
Történeti ökológia
Kiss Andrea

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec

A hidroszféra környezetvédelmi problémái

Barta Károly

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec

Talaj- és talajvízvédelem

Farsang Andrea

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec.)

A környezetvédelem gyakorlata

Rakonczai János

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec

Modellezés és szimuláció

Szatmári József

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec

Magyarország környezeti állapota

Kovács Ferenc

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec
 

Környezeti kémia blokk

Környezeti kémia

Gajdáné Schrantz Krisztina

Szerv. és Anal. Kém.

3
2
I. (alapozó)

Környezetvédelem analitikája

Ilisz István
Szerv. és Anal. Kém
3
2
I. (alapozó)
A környezetvédelem kémiája
Kónya Zoltán
Alk. Körny. Kémia
3
2
I. (alapozó)

Hulladékkezelés, -gazdálkodás

Halász János
Alk. Körny. Kémia
3
2
I. (alapozó)

Felületi és kolloidkémia

Király Zoltán

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

2
1
I. (alapozó)
Kolloidika
Dékány Imre

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
I. (alapozó)
Talajkolloidok
Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
I. (alapozó)

Modern atomspektroszkópia

Galbács Gábor
Szerv. és Anal. Kém
3
2
II. (szakmaspec.)
Az ózon kémiája
Alapi Tünde
Szerv. és Anal. Kém
3
2
II. (szakmaspec.)

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a környezetvédelemben

Ilisz István
Szerv. és Anal. Kém
3
2
II. (szakmaspec.)

Heterogén fotokatalizis a környezetvédelemben

Dombi András
MAI
3
2
II. (szakmaspec.)

Biomérnöki műveletek

Hodúr Cecília

MK, Élelmiszerip. Műv. és Környezett.

3
2
II. (szakmaspec.)

Membránszeparációs eljárások

Hodúr Cecília

MK, Élelmiszerip. Műv. és Környezett

3
2
II. (szakmaspec.)

Környezetvédelmi technika

László Zsuzsanna

MK, Élelmiszerip. Műv. és Környezett

3
2
II. (szakmaspec.)

Környezeti katalízis

Kónya Zoltán
Alk. Körny. Kémia
3
2
II. (szakmaspec.)

Zeolitok, mikro és mezopórusos anyagok kémiája

Kónya Zoltán
Alk. Körny. Kémia
3
2
II. (szakmaspec.)

Katalitikus oxidációs folyamatok

Halász János
Alk. Körny. Kémia
3
2
II. (szakmaspec.)
Vízkezelés/szennyvízkezelés
Halász János
Alk. Körny. Kémia
3
2
II. (szakmaspec.)

Alternatív energiaforrások

Hannus István
Alk. Körny. Kémia
3
2
II. (szakmaspec.)

Nanotechnológia a környezetvédelemben

Kónya Zoltán
Alk. Körny. Kémia
3
2
II. (szakmaspec.)

Határfelületi egyensúlyok és diszperzió stabilitás vizes közegben

Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)
Talajkémia
Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)

Határfelületek szerkezete és termodinamikai tulajdonságai

Dékány Imre

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)
Reológia
Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

5
2+2
II. (szakmaspec.)

Környezeti kolloidika

Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)

Talajszennyezés, talajtisztítás

Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

2
1+0
II. (szakmaspec.)
Kolloidika
Dékány Imre

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)

Határfelületek és nanostruktúrák

Dékány Imre

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)

Makromolekulás rendszerek

Király Zoltán

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)

Szilárd/folyadék határfelületi adszorpció

Király Zoltán

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)

Talajok fizikai kémiája

Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

4
2+1
II. (szakmaspec.)
 

Környezetföldtan blokk

Fejezetek ásványtanból

Pál-Molnár Elemér
Ásvány Közet. Geok.
3
2
I. (alapozó)

Fejezetek kőzettanból

M. Tóth Tivadar
Ásvány Közet. Geok.
3
2
I. (alapozó)

Fejezetek geokémiából

Hetényi Magdolna
Ásvány Közet. Geok.
3
2
I. (alapozó)

Fejezetek szedimentológiából

Geiger János
Főldtan, Őslénytan
3
2
I. (alapozó)

Üledékes környezetek rekonstrukciója

Geiger János
Főldtan, Őslénytan
3
2
I. (alapozó)
Általános földtan
Hum László
Főldtan, Őslénytan
3
2
I. (alapozó)
Környezetföldtan
M. Tóth Tivadar
Hum László
Ásvány Közet. Geok.
3
2
I. (alapozó)
Környezeti geokémia
Hetényi Magdolna
Ásvány Közet. Geok.
3
2
I. (alapozó)

Alkalmazott paleoökológia

Sümegi Pál
Főldtan, Őslénytan
3
2
I. (alapozó)
Ásvány-kőzettan

Pál-Molnár Elemér M. Tóth Tivadar

Ásvány Közet. Geok.
3
2
I. (alapozó)

Magyarország földtana

Sümegi Pál
Pál-Molnár Elemér
Főldtan, Őslénytan
3
2
II. (szakmaspec.)

Alkalmazott környezetföldtan

M. Tóth Tivadar
Hum László
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

Környezetföldtani labor-, és terepvizsgálati módszerek

Pápay László
Dr. Hum László
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)
Környezeti geokémia
Hetényi Magdolna
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

Víz-kőzet kölcsönhatás

Varsányi Zoltánné
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)
Hidrogeológia
Szanyi János
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

Hidrodinamikai- és transzport-modellezés

Kovács Balázs
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

A kőolaj és a földgáz keletkezése és migrációja

Hetényi Magdolna
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

A geológiai szerves anyag tömeges felhalmozódása: a kőszén és az olajpala

Hetényi Magdolna
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

Energiahordozóink felhasználásának környezeti hatása

Pápay László
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

Alkalmazott izotóp-geokémia

Varsányi Zoltánné
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

Földtani térképezés és szelvény szerkesztés

Geiger János
M. Tóth Tivadar
Főldtan, Őslénytan
3
2
II. (szakmaspec.)

Alkalmazott geomatematika és geostatisztika

Geiger János
M. Tóth Tivadar
Főldtan, Őslénytan
3
2
II. (szakmaspec.)

A hulladékelhelyezés földtani alapjai

Hum László
M. Tóth Tivadar
Főldtan, Őslénytan
3
2
II. (szakmaspec.)

A természetvédelem földtani alapjai

Molnár Béla
Főldtan, Őslénytan
3
2
II. (szakmaspec.)

Környezeti ásványtan 

Pál-Molnár Elemér
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

Szervesanyag formák a talajban és recens üledékekben

Hetényi Magdolna
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

A talaj környezetérzékeny agyagásványai és diagnosztikájuk

Tóth Mária
 
3
2
II. (szakmaspec.)

Repedezett tároló modellezés

M. Tóth Tivadar
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)
 

Környezetfizika blokk

Alkalmazott optika
Erdélyi Miklós
Optika és Kvantume.
3
2
I. (alapozó)
Biofizika
Maróti Péter
Biofizika Tanszék
3
2
I. (alapozó)

Tudományos közlés és tudománymetria

Szörényi Tamás
Optika és Kvantume.
3
2
I. (alapozó)
Fotoakusztikus spektroszkópia alapjai
Bozóki Zoltán
Optika Kvantumech.
3
2
II. (szakmaspec.)

Virtuális méréstechnika

Gingl Zoltán
Kísérleti Fizika
3
2
II. (szakmaspec.)

Lumineszcencia a biológiában és az orvostudományban

Várkonyiné Dr. Bálint Erzsébet

Kísérleti Fizika
3
2
II. (szakmaspec.)

Fotoakusztikus spektroszkópia gyakorlati alkalmazási

Bozóki Zoltán
Optika Kvantumech.
3
2
II. (szakmaspec.)

Fluoreszcencia spektroszkópia a biofizikai, biokémiai és orvosi kutatásokban

Laczkó Gábor
Kísérleti Fizika
3
2
II. (szakmaspec.)

Fotoszintézis biofizikája

 
Vass Imre
Nagy László
Biofizika Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Vizsgálati módszerek a fotoszintézis kutatásban

Vass Imre,
Nagy László
Biofizika Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
 
Mindenkinek javasolt kurzusok

Környezeti ártalmak biomarkerei

Papp András

ÁOK, Népegészségt. Intézet

2
1
II. (szakmaspec.)

Környezeti xenobiotikumok által okozott megbetegedések

Nagymajtényi László

ÁOK, Népegészségt. Intézet

2
1
II. (szakmaspec.)
 


2. sz. Melléklet

Hallgatói beszámoló űrlapja

 
PhD hallgató beszámolója

20..-20.. tanév

I./II. félév

 
 
 1. Név:
 
 1. Program, évfolyam:
 
 1. Téma címe:
 
 1. Témavezető:
 
 1. A félévben elvégzett kurzusok, érdemjegyek:
 
 1. A tudományos tevékenység adatai:
 
  1. Elfogadott vagy megjelent dolgozatok:
 
  1. Közlésre leadott dolgozatok:
 
  1. Tudományos előadások:
 
  1. Egyéb (pl. feldolgozott cikkek, könyvek):
 
 1. Az elért eredmények tömör (absztrakt-szerű) ismertetése:
 
 1. Tanulmányutak:
 
 1. Oktató munka, oktatott kurzusok:
 
 1. Nyelvi tanulmányok:
 
Szeged, ....................
 
a hallgató aláírása
 
 
 

A témavezető megjegyzései a megadott adatokkal kapcsolatban.

 
 
 


3. sz. Melléklet
 
A társszerzői nyilatkozat szövege
 
 
 

Társszerzői nyilatkozat

 
 

Alulírott ……………….(levelező szerző) hozzájárulok, hogy ………………..( PhD fokozatra pályázó) felhasználja

 

dolgozat adatai (dolgozat címe, szerzőlista, újság, év, …)

 

közleményünkben foglalt eredményeinket a Szegedi Tudományegyetem Környezettudományi Doktori Iskola keretében a PhD fokozat eléréséért benyújtott dolgozatában, és egyúttal kijelentem, hogy ezeket az eredményeket nem használtam fel tudományos fokozat megszerzésekor, s ezt a jövőben sem teszem A szóban forgó közleményben a jelöltszerepe meghatározó fontosságú.

 
 
 
 
dátum, aláírás.
 
 

2014. szeptember 11.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+ Környezettan
+ Környezetmérnök
  Mesterképzések
+ Környezettudományi
+ Környezetmérnök mesterszak