Általános információk
Magunkról
BSc/MSc-képzés
Kutatás
+Doktori képzés
+Működési Szabályzata
+Képzési Terv
+Minőségbiztosítási Terv
+Önértékelés
Felvételizőknek
Bizottságok
 
Hírek, rendezvények
Galéria
 

Oktatási tevékenységben részt vevő egységek:
Biológia Intézet
Földrajzi és Földtudományi Intézet
Kémiai Intézet
Fizikai Intézet
Mérnöki Kar
Általános Orvosi Kar
 


 
SZTE TTIK
Főoldal > Doktori Iskola
Doktori Iskola

A Szegedi Tudományegyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának minőségbiztosítási terve A dokumentum letöltése pdf fájlban.
 
 
1. Minőségbiztosítás a doktori képzésben
 

·         Minden doktorandusz munkáját témavezető irányítja, akinek személyét az Iskola Tanácsa hagyja jóvá a kutatási téma jóváhagyásával egyidejűleg.

 

·         Minden doktorandusz minden tanulmányi félév végén beszámolót készít, amit témavezetője véleményez. A beszámolókat a Doktori Iskola Tanácsa is áttekinti.

 

·         Az egyes félévekben felvehető és folyó kurzusokat a Doktori Iskola Tanácsa meghirdeti a kari tanrendben; erről a titkár gondoskodik. Minden tárgyból csak annál az oktatónál lehet vizsgát tenni, akinek a neve alatt a program a kurzust meghirdette.

 

·         Kreditrendszer biztosítja az egységes megítélés elvének teljesülését, a követelményrendszer átláthatóságát, kiszámíthatóságát.

 

·         Kutatói szemináriumok rendszere. A doktoranduszok rendszeres résztvevői és előadói a tanszéki és intézeti szemináriumoknak. Szükség esetén a hallgatók előmenetelének elősegítésére és ellenőrzésére az Iskola kutatói szemináriumokat szerveznek, amelyek rendszeres előadói a doktoranduszok. A szemináriumok nyíltak, magasabb éves graduális hallgatók által is látogathatók.

 

·         A témavezetők felelőssége az, hogy hallgatóikat arra ösztönözzék, hogy eredményeiknek megfelelően dolgozataikat a lehető legjobb folyóiratokban és egyéb kiadványokban igyekezzenek megjelentetni.

 

·         A Doktori Iskola Tanácsa minden évben hallgatói fórumot szervez, amelyen az Iskola minden hallgatója részt vehet, és elmondhatja véleményét. Az Iskola vezetői gondoskodnak arról, hogy a tanárok a fórumokon minél nagyobb számban részt vegyenek. A fórumon felmerülő fontosabb problémákat a Doktori Iskola Tanácsának következő ülésén napirendre kell tűzni.

 
2. Minőségbiztosítás a fokozatszerzési eljárásban
 

Doktori fokozatot alapjában két módon, szervezett képzés keretében és egyéni felkészüléssel lehet szerezni. Mindkét forma esetén közösek a következő követelmények.

 
  • Magas szintű szakmai ismeretek elsajátításának bemutatása doktori szigorlaton. A Doktori Iskola érvényes abszolutóriumával rendelkezőknek csak egy főtárgyból, az egyéni felkészülőknek egy főtárgyból és két melléktárgyból kell szigorlatozni.
 
  • Az értekezés témaköréből minimum három, nem magyar (preferáltan angol) nyelvű, eredeti, megjelent vagy közlésre elfogadott dolgozat (A háromból egy lehet elfogadott szabadalom is, ha a dolgozat témája ezt indokolja). A dolgozatok közül minimum egyben a jelöltnek első szerzőnek kell lennie, és legalább két folyóiratnak az SCI által jegyzettnek kell lennie (Indokolt esetben 1 SCI és 1 Scopus által referált dolgozat is elfogadható – ha ezt a KTDIT engedélyezi).
 
  • Az elért tudományos eredmények disszertációban való összefoglalása és nyilvános eljárás keretében való megvédése. A disszertáció nyelve magyar vagy a Doktori iskola engedélyével angol. Indokolt esetben kérvényezni lehet a disszertáció ettől eltérő nyelven való beadását.
 
  • Két nyelv ismerete, amelyek közül az egyik angol. A nyelvek egyikéből legalább középfokú C típusú állami nyelvvizsga szükséges, míg a másik nyelv ismerete igazolható az Egyetem szakmai vizsgájának letételével is. Az angolon kívül a másik nyelv a német, francia, olasz, spanyol és orosz nyelvek egyike kell, hogy legyen, vagy indokolt esetben, amennyiben a doktorandusz igazolni tudja, hogy a fentiektől eltérő idegen nyelvet a tudományos munkájában használja, akkor azt a Doktori Iskola Tanácsa elfogadhatja.
 

A szigorlati bizottságok és bíráló bizottságok összeállításánál érvényesülő minőségbiztosítási elemek az SZTE doktori fokozatszerzés szabályzatának megfelelőek. Mindkét bizottság tagjai doktori (PhD) fokozattal kell, hogy rendelkezzenek. A bizottságok elnöke az egyetem tanára vagy olyan emeritus professzora lehet, aki törzstag valamely iskolában. A szigorlati bizottság legalább egy tagja az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban nem álló külső szakember. A bírálóbizottságnak a két hivatalos bíráló is tagja, ezek egyike szintén az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban nem álló külső szakember, továbbá a bíráló bizottság egy további tagjára is érvényes ez az elvárás.

 

A Doktori Iskola egészét érintő fontos minőségbiztosítási tényezőnek szánjuk az Iskola honlapját, amely bemutatja az Iskola tagjait, programjait, és működését.

 

2014. szeptember 11.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+ Környezettan
+ Környezetmérnök
  Mesterképzések
+ Környezettudományi
+ Környezetmérnök mesterszak