Általános információk
Magunkról
BSc/MSc-képzés
Kutatás
+Doktori képzés
+Működési Szabályzata
+Képzési Terv
+Minőségbiztosítási Terv
+Önértékelés
Felvételizőknek
Bizottságok
 
Hírek, rendezvények
Galéria
 

Oktatási tevékenységben részt vevő egységek:
Biológia Intézet
Földrajzi és Földtudományi Intézet
Kémiai Intézet
Fizikai Intézet
Mérnöki Kar
Általános Orvosi Kar
 


 
SZTE TTIK
Főoldal > Doktori Iskola
Doktori Iskola

  A Szegedi Tudományegyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának Képzési TerveA képzési terv letöltése pdf fájlban.

 
1. A felvételi eljárás, a kiválók kiválasztása

A Doktori Iskola a honlapján bemutatja az Iskola tagjait, az oktatási és kutatási szerkezetet, felsorolja az adott tanévben meghirdetett kutatási témákat. A hallgatók csak a meghirdetett témákra jelentkezhetnek. A beiskolázási eljárás azzal kezdődik, hogy a Szegedi Tudományegyetem és az SZTE TTIK a különböző médiumokban és a különböző felsőoktatási intézményekben felvételt hirdet doktori tanulmányokra. A Doktori Iskola témavezetői személyesen is megkeresik/megkereshetik a potenciális doktoranduszokat, hogy tájékoztassák őket a Doktori Iskolában való továbbtanulás lehetőségeiről.

Az Iskola szóbeli felvételi vizsgája előre kiadott, személyre szóló vizsgatematika alapján történik. A vizsga tematikája a környezettudományi képzésekben tanított legfontosabb alaptárgyak tematikáira épül. A felvételre pályázó hallgatók a felvételi adatlapon megjelölik érdeklődési körüket, addig elért eredményeiket, melynek alapján a felvételi bizottság minden hallgató részére legalább öt tématerületet jelöl ki. A hallgatók szóbeli vizsgát tesznek az Iskola Tanácsa által kijelölt legalább háromtagú felvételi bizottság előtt. A szóbeli vizsga során elsősorban azt tisztázzák, hogy a jelentkező várhatóan tudja-e teljesíteni a későbbi követelményeket. A felvételi bizottság egy pontozási rendszer alapján sorrendet állít fel a jelöltek között. A pontozás rendszere egységes a TTIK-on, amelynek lényege, hogy a pontok egyharmadát az egyetemi tanulmányok, a diploma alapján, egyharmadát a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján, egyharmadát pedig a kötelező egyetemi követelményeket meghaladó egyéni teljesítmény (diákköri munka, egyéb tudományos tevékenység) alapján nyerheti el a pályázó. A pontrendszer részletes leírását tartalmazza az 1. melléklet. A felvételi eljárás során szerzett pontok figyelembevételével a Doktori Iskola Tanácsa minden évben sorba rendezi az állami ösztöndíjra jelentkező, alkalmas hallgatókat. A költségtérítéses helyekre, illetve a külső szervek, intézmények ösztöndíjával pályázók esetében csupán az alkalmasság megítélése a feladat.

2. A doktori tanulmányok menete

Az elsőéves hallgatókat tanulmányaik megkezdésekor a Doktori Iskola vezetője fogadja. Ismerteti a Doktori Iskola felépítését, az oktatási és kutatási programok szerkezetét, az elvárásokat, a tanulmányi és vizsgarendet és a fokozatszerzési eljárás rendjét. Bemutatja a fentieket teljes részletességgel tartalmazó dokumentumokat és azok fellelhetőségét. A hallgatók minden félévben adott határidőig témavezetőikkel, valamint az egyes kurzusokat meghirdető oktatókkal való konzultáció után kiválasztják azokat a kurzusokat az adott szemeszterben meghirdetettek közül, amelyeket a félévben fel kívánnak venni. A kurzusok meghirdetéséről az Iskola Tanácsa gondoskodik. A hallgatók minden tanulmányi félév végén írásos beszámolót készítenek végzett munkájukról, amelyet a témavezető véleményez. A beszámolókat a Doktori Iskola Tanácsa is áttekinti.

3. A Doktori Iskola tanulmányi és vizsgarendje

Az Iskola oktatói vagy igény esetén erre felkért hazai vagy külföldi együttműködő partnerek minden félévre doktori kurzusokat hirdetnek meg. A kurzusokat a hallgatók kutatási területének figyelembe vételével hirdetik meg. A szervezett képzési idő alatt minden hallgatónak legalább 5 kurzust kell teljesítenie. Az Iskola oktatói által kidolgozott kurzusok listáját a 2. számú melléklet tartalmazza. A lista új kurzusokkal bővíthető, a tematikák korszerűsítése folyamatos feladat.

4. A kreditrendszer

A Doktori Iskolában a magasabb szintű szabályzatoknak (33/2007. kormányrendelet, SZTE Doktori Szabályzata) megfelelő kreditrendszer biztosítja az egységes megítélés elvének teljesülését.

4.1. A doktori képzésben minden tanulmányi követelményt kreditekben (tanulmányi pontokban) kell meghatározni. Csak olyan tevékenységért adható kredit, amely (3 vagy 5 fokozatú) értékeléssel zárul.

4.2. A nyolc féléves (48 hónapos) képzés során összesen 240 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány megszerzéséhez.

4.3. Az egyes beszámoltatási időszakokban legalább 20, legfeljebb 45 kredit teljesítendő.

4.4. Amennyiben a hallgató külföldi/más egyetemen folytatott részképzésben vesz részt, az illetékes Doktori Iskola Tanácsa az előbbi követelmény alól fölmentést adhat. Az így teljesített kurzusok kreditértékét az illetékes Doktori Iskola Tanácsa állapítja meg.

4.5. Kutatómunkával (ebbe az irodalmazás, cikkek földolgozása, konferencia-részvétel, ott poszter-bemutató vagy előadás, illetve publikáció is beletartozik) összesen legalább 130 kredit szerzendő.

4.6. A heti 2 órás (14 hét/félév) elméleti kurzus pontértéke 3 kredit. Az ettől eltérő összóraszám esetén (pl. intenzív kurzus külső előadóval) ezzel arányos mennyiség. Legalább 5 (heti 2 órás) elméleti kurzust kell teljesíteni. Az elméleti kurzusokból összesen legalább 15 kreditet kell gyűjteni az abszolutóriumhoz.

4.7. A Környezettudományi Doktori Iskola oktatási feladatai hat tudományterületre vannak osztva (Környezeti biokémia és biotechnológia, Természetvédelmi ökológia, Környezeti geográfia, Környezeti kémia, Környezetföldtan, Környezetfizika). Attól függően, hogy a hallgató melyik tudományterületen folytatja tanulmányait, a következőképpen kell kurzusokat választania:

a) Minimum 3 kreditet fel kell vennie az I. (alapozó) olyan kurzusok közül, amelyikek nem abban a blokkban szerepelnek, ahol tanul.

b) Minimum 6 kreditnek megfelelő kurzust fel kell venni a II. (szakmaspec.) kurzusok közül abból a blokkból, amilyen programban tanul.

c) Minimum 6 kreditet szabadon felvehet bármely itt felsorolt kurzusból, illetve az egyetemen a doktori iskolák által meghirdetett kurzusból. Ezt teljesítheti külföldi, vagy hazai más egyetemen folyó részképzésben is.

4.8. A heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása (14 héten át) értéke 1-2 kredit. Oktatással összesen legföljebb 48 kredit szerezhető, de egy félévben legfeljebb 8.

4.9. A doktorandusz bizonyos időközönként tanszéki-, vagy kutatócsoporti szemináriumon beszámolhat addigi kutatómunkájáról; egy beszámoló értéke 4 kredit. Legfeljebb két beszámolás értékelhető kredittel.

4.10. A doktorandusz az értekezéshez elszámolható publikációiért, valamint aktív konferencia-előadásaiért (posztereiért) kreditet kaphat, amennyiben az megjelenik az illető konferencia kiadványában:

 

 

Hazai (magyar nyelvű)

Nemzetközi (idegen nyelvű)

poszter

1

2

előadás

3

5

publikáció

5

5. A Környezettudományi Doktori Iskola Kutatási programja

5.1. Környezeti biokémia és biotechnológia (vezető: Dr. Rákhely Gábor egyetemi docens)

5.2. Természetvédelmi ökológia (vezető: Dr. Pénzes Zsolt egyetemi docens)

5.3. Környezeti geográfia (vezető: Dr. Rakonczai János egyetemi tanár)

5.4. Környezetföldtan program (vezető: Dr. Hetényi Magdolna akadémikus, Professor

Emerita)

5.5. Környezetfizika (vezető: Dr. Bozóki Zoltán egyetemi tanár)

5.6. Környezeti kémia és analitika (vezető: Dr. Sipos Pál (egyetemi tanár)

5.7. Környezeti kémiai technológia és anyagtudomány (vezető: Dr. Kónya Zoltán

egyetemi tanár)

5.8. Környezetmérnöki program (vezető: Dr. Hodúr Cecília egyetemi tanár)

Az egyes programokban meghirdetett kutatási témákat az KTDI honlapján és az Országos

Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu) közzétesszük.

  1. Melléklet

Felvételi pontok számítása

Tanulmányi eredmények: .......................pont

- 3 évnél nem régebben végzettek esetén (max. 25 pont)

(a BSc oklevél átlag – 3,5) · 20/3

(az MSc oklevél átlag – 3,5) · 10

(az egyetemi diploma átlaga – 3,5) · 50/3

- 3 évnél régebben végzettek esetén (max. 20 pont)

(a BSc oklevél átlag – 3,5) · 16/3

(az MSc oklevél átlag – 3,5) · 8

(az egyetemi diploma átlaga – 3,5) · 40/3

Az eredményeket a kerekítés szabálya szerint egész számra kell kerekíteni.

 

Tudományos eredmények: .......................pont

- 3 évnél nem régebben végzettek esetén (max. 25 pont)

- 3 évnél régebben végzettek esetén (max. 30 pont)

A tudományos eredményekre adható pontszámok követelményeit az egyes doktori iskolák

sajátosságaik figyelembe vételével alakíthatják ki.

 

Szakmai, alkalmassági vizsga: .......................pont

Legalább háromtagú bizottság jelenlétében felvételi beszélgetés, előzetesen meghatározott

témakörökben (max. 30 pont).

 

Nyelvismeret: .......................pont

A diploma megszerzéséhez kötelező nyelvvizsgán túli teljesítmények pontozhatók angol,

francia, német, olasz, spanyol vagy orosz nyelvekből (max. 5 pont).

Felsőfok C 5 pont, középfok C 3 pont, felsőfok A vagy B 3 pont, középfok A vagy B 2 pont.

A felvétel feltétele a maximális elérhető pontszám felének, 42,5-nek az elérése.

Külföldi jelentkezők pontozási rendszerét a Doktori Iskola Tanácsa másként is szabályozhatja.

 

  1. melléklet

A Környezettudományi Doktori Iskola kurzusai

Tárgy

Előadó

Tanszék

kredit

óra

típus

 

Környezeti biokémia és biotechnológia blokk

Biotechnológia alapjai I.

Basic Biotechnology I.

Kovács Kornél

Biotechnológia Tanszék

3

2

I. (basic)

Biotechnológia alapjai II.

Basic Biotechnology II.

Rákhely Gábor-

Biotechnológia Tanszék

3

2

I. (basic)

Válogatott fejezetek a mole-kuláris biotechnológiából

Molecular Biotechnology

Tóth András

Biotechnológia Tanszék

3

2

I. (basic)

Biokémia alapjai

Basic Biochemistry

Hermesz Edit

Kotormán Márta

Biokémia Tanszék

3

2

I. (basic)

Biokémia kémikusoknak Biochemistry for Chemists

Kiricsi Mónika

Biokémia Tanszék

3

2

I. (basic)

Hulladékkezelési biotechnológia doktoranduszoknak

Biotechnology of Waste treatment

Perei Katalin

Biotechnológia Tanszék

3

2

II. (spec.)

Borászati biotechnológia

Biotechnology of winery

Tóth András

Biotechnológia Tanszék

3

2

II. (spec.)

Cianobaktériumok bio-technológiai hasznosítása

Application of Cyanobacteria in Biotechnolgy

Gombos Zoltán

Biotechnológia Tanszék - SZBK

3

2

II. (spec.)

Biológiai nitrátmentesítés

Nitrate Removal by Biotechnology

.Kesserû Péter

Kiss István

Biotechnológia Tanszék

3

2

II. (spec.)

Biotechnológia üzleti szemmel

Biotechnology in business

Ifj. Duda Ernő

Biotechnológia Tanszék

3

2

II. (spec.)

Fehérje-szerkezet vizsgálat korszerű módszerei

Methods for investigation of Protein structures

Borics Attila

Biokémia Tanszék

3

2

II. (spec.)

Környezeti stresszbiokémia Environmental Stress Biology

Hermesz Edit

Biokémia Tanszék

3

2

II. (spec.)

Differenciált Biokémia Advanced Biochemistry

Hermesz Edit

Kotormán Márta

Biokémia Tanszék

3

2

II. (spec.)

A MATLAB programcsomag alkalmazása kísérleti adatok kiértékelésére, oktató Groma Géza

MATLAB

Groma Géza

Biokémia Tanszék

3

2

II. (spec.)

 

Természetvédelmi ökológia blokk

PopuláPopulációbiológia

Population biology

Gallé László

Pénzes Zsolt

Ökológia Tanszék

3

2

I. (basic)

Természetvédelmi biológia

Conservation biology

Margóczi Katalin

Bátori Zoltán

Ökológia Tanszék

3

2

I. (basic)

Elemi kölcsönhatások és közösségek ökológiája

Elementary interactions and the ecology of communities

Gallé Róbert Torma Attila

Ökológia Tanszék

3

2

I. (basic)

Szünbotanika

Plant ecology

Körmöczi László

Ökológia Tanszék

3

2

II. (spec.)

Filogenetika

Phylogenetics

Pénzes Zsolt

Ökológia Tanszék

3

2

II. (spec.)

Növénycönológia I.

Phytosociology I..

Körmöczi László

Tanszék

3

2

II. (spec.)

Növénycönológia II.

Phytosociology II..

Körmöczi László

Tanszék

3

2

II. (spec.)

Vegetációdinamika

Vegetation dynamics

Körmöczi László-Zalatnai Márta

Ökológia Tanszék

3

2

II. (spec.)

Adaptációs jelenségek a növények evolúciójában

Adaptation during the evolution of plants

Bagi István

Növénytani Tanszék

3

2

II. (spec.)

Magyarország és az Európai Unió védett növényei

Protected plants of Hungary and EU

Bagi István

Növénytani Tanszék

3

2

II. (spec.)

Populációgenetika

Population genetics

Pénzes Zsolt

Ökológia Tanszék

3

2

II. (spec.)

Entomológia

Entomology

Torma Attila

Gallé Róbert

Ökológia Tanszék

3

2

II. (spec.)

Természetvédelmi botanika

Conservation botany

Margóczi Katalin

Ökológia Tanszék

3

2

II. (spec.)

Sokváltozós adatfeldolgozás problémái

Problems in mutivariate data analysis

Körmöczi László

Ökológia Tanszék

3

2

II. (spec.)

Válogatott fejezetek a gerincesek életmenet stratégiáiból

Selected topics in vertebrate life histories

Molnár Nóra

Ökológia Tanszék

3

2

II. (spec.)

Természetvédelmi zoológia

Conservation zoology

Molnár Nóra

Ökológia Tanszék

3

2

II. (spec.)

Történeti tájökológia

Historical landscape ecology

Molnár Zsolt

MTA Ökológiai Kutatóközpont

3

2

II. (spec.)

Molekuláris Ökológia

Molecular ecology

Pénzes Zsolt

Ökológia Tanszék

3

2

II. (spec.)

 

Környezeti geográfia blokk

Természetföldrajz

Physical Geography

Kiss Tímea

Term. Földr. Geoinf.

3

2

I. (basic)

Globális környezeti kérdések

Global Envinronmental Problems

Rakonczai János

Term. Földr. Geoinf.

3

2

I. (basic)

Talajtan

Pedology

Farsang Andrea

Term. Földr. Geoinf.

3

2

I. (basic)

Hidrogeográfia

Hydrogeography

Barta Károly

Term. Földr. Geoinf.

3

2

I. (basic)

A globális környezeti változások hazai következményei

Impacts and consequences of Global Environmental Changes in Hungary

Rakonczai János

Term. Földr. Geoinf.

3

2

II. (spec.)

Környezeti monitoring rendszerek

Environmental monitoring systems

Farsang Andrea

Term. Földr. Geoinf.

3

2

II. (spec.)

Földrajzi információs rendszerek alapjai

Introduction to Geographical Information Systems

Mucsi László

Term. Földr. Geoinf.

3

2

II. (spec.)

Geomorfológia

Geomorphology

Kiss Tímea

Term. Földr. Geoinf.

3

2

II. (spec.)

Biogeográfia és talajföldrajz

Biogeography and Geography of soils

Gulyás Ágnes

Barta Károly

Éghajlatt. Tájföldrajz

Term. Földr. Geoinf.

3

2

II. (spec.)

Városökológia

Urban ecology

Mucsi László

Term. Földr. Geoinf.

3

2

II. (spec.)

Fejezetek Városklimatológiából/Városklimatológia

Urban climate

Unger János

Éghajlatt. Tájföldrajz

3

2

II. (spec

Tájökológia

Landscape ecology

Gulyás Ágnes

Takács Eszter

Éghajlatt. Tájföldrajz

3

2

II. (spec

Környezettörténet

Environmental History

Sipos György

Term. Földr. Geoinf.

3

2

II. (spec

A hidrogeográfia aktuális problémái hazánkban

Recent problems of Hyrogeography in Hungary

Rakonczai János

Term. Földr. Geoinf.

3

2

II. (spec

Talaj és talajvízvédelem

Soil and groundwater protection

Farsang Andrea

Term. Földr. Geoinf.

3

2

II. (spec.)

A környezetvédelem gyakorlata

Environmental protection in practice

Ladányi Zsuzsanna

Term. Földr. Geoinf.

3

2

II. (spec

Geoinformatikai modellezés

GIS modelling

Szatmári József

Term. Földr. Geoinf.

3

2

II. (spec

Magyarország környezeti állapota

Environmental conditions of Hungary

Ladányi Zsuzsanna

Term. Földr. Geoinf.

3

2

II. (spec

Geoinformatikai adatbázisok

GIS databases

Kovács Ferenc

Term. Földr. Geoinf.

5

4

II. (spec)

Talajeróziós modellezés

Soil erosion modelling

Barta Károly

Term. Földr. Geoinf.

3

2

II. (spec)

Nyílt forrású térinformatika

Open source GIS

Tobak Zalán, Boudewijn van Leeuwen

Term. Földr. Geoinf.

3

2

II. (spec

Térképek webes publikálása

Web Mapping

 

Term. Földr. Geoinf.

3

2

II. (spec

Aszály talajtani vonatkozásai

Drought and soils

Barta Károly

Term. Földrajz .Geoinf.

3

2

II. (spec)

Landscape Planning (Tájtervezés)

Szilassi Péter és Ladányi Zsuzsanna

 

3

2

II. (spec)

Environmental Risk Assessment (Környezeti kockázatértékelés)

Ladányi Zsuzsanna

 

3

2

II. (spec)

 

Környezeti kémia blokk

Környezeti kémia

Environmental Chemistry

Kónya Zoltán

Szerv. és Anal. Kém.

3

2

I. (basic)

Környezetvédelem analitikája

Analytical Chemistry of Environmental Protection

Alapi Tünde

Szerv. és Anal. Kém

3

2

I. (basic)

A környezetvédelem kémiája

Chemistry of Environmental Protection

Kónya Zoltán

Alk. Körny. Kémia

3

2

I. (basic)

Hulladékkezelés, - gazdálkodás

Waste treatment and Waste management

Halász János

Alk. és Körny. Kémia

3

2

I. (basic)

Kolloidika

Colloid Chemistry

Dékány Imre

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3

2

I. (basic)

Környezeti kolloidika

Environmental Colloid Chemistry

Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3

2

II. (spec.)

Atomspektroszkópia

Atomic Spectroscopy

Galbács Gábor

Szerv. és Anal. Kém

3

2

II. (spec.)

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a környezetvédelemben

Advanced Oxidation Processes for Environmental Protection

Alapi Tünde

Szerv. és Anal. Kém

3

2

II. (spec.)

Biomérnöki műveletek

Bioengineering Operations

Hodúr Cecília

MK, Élelmiszerip. Műv. és Környezett.

3

2

II. (spec.)

Membránszeparációs eljárások

Membran Separation Processes

Hodúr Cecília

MK, Élelmiszerip. Műv. és Környezett

3

2

II. (spec.)

Környezetvédelmi technika

Technology of Environmental Protection

László Zsuzsanna

MK, Élelmiszerip. Műv. és Környezett

3

2

II. (spec.)

Környezeti katalízis

Catalytic Environmental Chemistry

Kónya Zoltán

Alk. Körny. Kémia

3

2

II. (spec.)

Zeolitok, mikro és mezopórusos anyagok kémiája

Chemistry of Zeolits and Mesoporous Materials

Kónya Zoltán

Alk. Körny. Kémia

3

2

II. (spec.)

Katalitikus oxidációs folyamatok

Catalytic Oxidation Processes

Halász János

Alk. Körny. Kémia

3

2

II. (spec.)

Vízkezelés/szennyvízkezelés

Water Treatments and Wastewater Treatments

Halász János

Alk. Körny. Kémia

3

2

II. (spec.)

Alternatív energiaforrások

Hannus István

Alk. Körny. Kémia

3

2

II. (spec.)

Nanotechnológia a környezetvédelemben

Nanotechnology for Environmental Protection

Kónya Zoltán

Alk. Körny. Kémia

3

2

II. (spec.)

Levegő tisztaság védelem

Air pollution, air protection

Halász János

Alk. Körny. Kémia

3

2

II. (spec.)

Határfelületi egyensúlyok és diszperzió stabilitás vizes közegben

Equilibrium on interface and colloid stability of dispersions in aqueous medium

Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3

2

II. (spec.)

Határfelületek szerkezete és termodinamikai tulajdonságai

Structure and Thermodinamical Property of Interface in Colloid Systems

Dékány Imre

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3

2

II. (spec.)

Határfelületek és nanostruktúrák

Interface of Colloid Systems and Nanostructures

Dékány Imre

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3

2

II. (spec.)

 

Környezetföldtan blokk

Fejezetek ásványtanból

Topics in Mineralogy

Pál-Molnár Elemér

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

I. (basic)

Fejezetek kőzettanból

Topics in Petrology

M. Tóth Tivadar

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

I. (basic)

Fejezetek szedimentológiából

Topics in Sedimentology

Geiger János

Földtan, Őslénytan

3

2

I. (basic)

Térbeli és tér-időbeli monitoring rendszerek utólagos mintázásának tervezése és monitoring adatok értékelése geostatisztikai módszerekkel

Secondary sampling and geostatistical analysis of spatio-temporal monitoring systems

Geiger János

Földtan, Őslénytan

3

2

I. (basic)

Általános földtan

General Geology

Sümegi Pál

Földtan, Őslénytan

3

2

I. (basic)

Környezetföldtan

Environmental Geology

M. Tóth Tivadar

Sümegi Pál

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

I. (basic)

Környezeti geokémia

Environmantal Geochemistry

Hetényi Magdolna

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

I. (basic)

Alkalmazott paleoökológia

Applied Palaeoecology

Sümegi Pál

Földtan, Őslénytan

3

2

I. (basic)

Ásvány-kőzettan

Mineralogy and Petrology

Pál-Molnár Elemér M. Tóth Tivadar

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

I. (basic)

Magyarország földtana

Geology of Hungary

Sümegi Pál

Raucsik Béla

Földtan, Őslénytan

3

2

II. (spec.)

Alkalmazott környezetföldtan

Applied Environmental Geology

M. Tóth Tivadar

Sümegi Pál

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

II. (spec.)

Környezetföldtani labor-, és terepvizsgálati módszerek

Laboratory and Field Methods in Environmental Geology

Bozsó Gábor

Sümegi Pál

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

II. (spec.)

Környezeti Geokémia

Environmental Geochemistry

Hetényi Magdolna

 

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

II. (spec.)

Sziliciklasztos kőzetek kőzettani és geokémiai vizsgálata

Petrography and Geochemistry of Siliciclastic Rocks

Raucsikné Varga Andrea

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

II. (spec.)

Víz-kőzet kölcsönhatások –diagenezis

Water-Rock Interactions - Diagenesis

Raucsikné Varga Andrea

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

II. (spec.)

Hidrogeológia

Hydrogeology

Szanyi János

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

II. (spec.)

Hidrodinamikai- és transzportmodellezés

Numerical modelling

Szanyi János és Kovács Balázs

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

II. (spec.)

A kőolaj és a földgáz keletkezése

Petroleum Formation

Hetényi Magdolna

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

II. (spec.)

A geológiai szerves anyag tömeges felhalmozódása: a kőszén és az olajpala

Organic-rich Sediments: Coal and Oil Shale

Hetényi Magdolna

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

II. (spec.)

Fejezetek az agyagásványtanból

Topics in Clay Mineralogy

Raucsik Béla

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

II. (spec.)

Alkalmazott izotóp-geokémia

Applied Isotope Geochemistry

Raucsikné Varga Andrea és Raucsik Béla

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

II. (spec.)

Földtani térképezés és szelvény szerkesztés

Geological mapping

Geiger János

M. Tóth Tivadar

Földtan, Őslénytan

3

2

II. (spec.)

Alkalmazott geomatematika és geostatisztika

Applied Geomathematics and Geostatistics

Geiger János

M. Tóth Tivadar

Földtan, Őslénytan

3

2

II. (spec.)

A hulladék elhelyezés földtani alapjai

Geological fundamentals of waste deposition

Sümegi Pál

M. Tóth Tivadar

Földtan, Őslénytan

3

2

II. (spec.)

A természetvédelem földtani alapjai

Geological fundamentals of environmental protection

Sümegi Pál

Földtan, Őslénytan

3

2

II. (spec.)

Környezeti ásványtan

Enviromental Mineralogy

Pál-Molnár Elemér

Bozsó Gábor

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

II. (spec.)

Szervesanyag a talajban és a recens üledékekben

Organic Matter in Soils and Recent Sediments

Hetényi Magdolna

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

II. (spec.)

Repedezett tároló modellezés

Numerical modelling of fractured fluid reservoirs

M. Tóth Tivadar

Ásvány Kőzet. Geok.

3

2

II. (spec.)

 

Környezetfizika blokk

Alkalmazott optika

Applied Optics

Erdélyi Miklós

Optika és Kvantume.

3

2

I. (basic)

Biofizika

Biophysics

Maróti Péter

Biofizika Tanszék

3

2

I. (basic)

Tudományos közlés és tudománymetria

Scientific Communication

Szörényi Tamás

Optika és Kvantume.

3

2

I. (basic)

Fotoakusztikus spektroszkópia alapjai

Photoacoustic Spectroscopy

Bozóki Zoltán

Optika és Kvantumech.

3

2

II. (spec.)

Virtuális méréstechnika

Technology of Virtual Measurements

Mingesz Róbert

Kísérleti Fizika

3

2

II. (spec.)

Fotoakusztikus spektroszkópia gyakorlati alkalmazási

Application of Photoacoustic Spectroscopy

Bozóki Zoltán

Optika és Kvantume.

3

2

II. (spec.)

Geofizikai folyadékdinamika

Geophysical fluid dynamics

Bozóki Zoltán

Optika és Kvantume.

3

2

II. (spec.)

 

Mindenkinek javasolt kurzusok

Környezeti ártalmak biomarkerei

Biomarkers of environmental hazards

Papp András

ÁOK, Népegészségtani Intézet

3

2

II. (spec.)

Környezeti xenobiotikumok által okozott megbetegedések

Helth problems caused by xenobioticums

Nagymajtényi László

ÁOK, Népegészségtani Intézet

3

2

II. (spec.)

Minőségbiztosítás

Quality Protection

Lászlóné Dr. Gálfi Márta

Környezet-biol. és Környezeti Nevelés Tsz. (JGYPK)

3

2

II. (spec.)

Életciklus elemzés

Life-cycle Analysis

Lászlóné Dr. Gálfi Márta

Környezet-biol. és Környezeti NevelésTsz. (JGYPK)

3

2

II. (spec.)

Mérési eredmények feldolgozása LabVIEW-ban

LabVIEW for analysis of the measuremets

Tátrai Dávid

Optika és Kvantume.

3

2

II. (spec.)

Összetett architektúrák LabVIEW-ban

Complex architectures in LabVIEW

Tátrai Dávid

Optika és Kvantume.

3

2

II. (spec.)

 

2018. szeptember 28.

 

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+ Környezettan
+ Környezetmérnök
  Mesterképzések
+ Környezettudományi
+ Környezetmérnök mesterszak