Általános információk
Magunkról
BSc/MSc-képzés
Kutatás
+Doktori képzés
+Működési Szabályzata
+Képzési Terv
+Minőségbiztosítási Terv
+Önértékelés
Felvételizőknek
Bizottságok
 
Hírek, rendezvények
Galéria
 

Oktatási tevékenységben részt vevő egységek:
Biológia Intézet
Földrajzi és Földtudományi Intézet
Kémiai Intézet
Fizikai Intézet
Mérnöki Kar
Általános Orvosi Kar
 


 
SZTE TTIK
Főoldal > Doktori Iskola
Doktori Iskola

  A Szegedi Tudományegyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának Képzési TerveA képzési terv letöltése pdf fájlban.

 

1. A felvételi eljárás, a kiválók kiválasztása

 

A Doktori Iskola a honlapján bemutatja az Iskola tagjait, az oktatási és kutatási szerkezetet, felsorolja az adott tanévben meghirdetett kutatási témákat. A hallgatók csak a meghirdetett témákra jelentkezhetnek. A beiskolázási eljárás azzal kezdődik, hogy a Szegedi Tudományegyetem és az SZTE TTIK a különböző médiumokban és a különböző felsőoktatási intézményekben felvételt hirdet doktori tanulmányokra. A Doktori Iskola témavezetői személyesen is megkeresik/megkereshetik a potenciális doktoranduszokat, hogy tájékoztassák őket a Doktori Iskolában való továbbtanulás lehetőségeiről.

 

Az Iskola szóbeli felvételi vizsgája előre kiadott, személyre szóló vizsgatematika alapján történik. A vizsga tematikája a környezettudományi képzésekben tanított legfontosabb alaptárgyak tematikáira épül. A felvételre pályázó hallgatók a felvételi adatlapon megjelölik érdeklődési körüket, addig elért eredményeiket, melynek alapján a felvételi bizottság minden hallgató részére legalább öt tématerületet jelöl ki. A hallgatók szóbeli vizsgát tesznek az Iskola Tanácsa által kijelölt legalább háromtagú felvételi bizottság előtt. A szóbeli vizsga során elsősorban azt tisztázzák, hogy a jelentkező várhatóan tudja-e teljesíteni a későbbi követelményeket.

 

A felvételi bizottság egy pontozási rendszer alapján sorrendet állít fel a jelöltek között. A pontozás rendszere egységes a TTIK-on, amelynek lényege, hogy a pontok egyharmadát az egyetemi tanulmányok, a diploma alapján, egyharmadát a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján, egyharmadát pedig a kötelező egyetemi követelményeket meghaladó egyéni teljesítmény (diákköri munka, egyéb tudományos tevékenység) alapján nyerheti el a pályázó. A pontrendszer részletes leírását tartalmazza az 1. melléklet. A felvételi eljárás során szerzett pontok figyelembevételével a Doktori Iskola Tanácsa minden évben sorba rendezi az állami ösztöndíjra jelentkező, alkalmas hallgatókat. A költségtérítéses helyekre, illetve a külső szervek, intézmények ösztöndíjával pályázók esetében csupán az alkalmasság megítélése a feladat.

 

2. A doktori tanulmányok menete

 

Az elsőéves hallgatókat tanulmányaik megkezdésekor a Doktori Iskola vezetője fogadja. Ismerteti a Doktori Iskola felépítését, az oktatási és kutatási programok szerkezetét, az elvárásokat, a tanulmányi és vizsgarendet és a fokozatszerzési eljárás rendjét. Bemutatja a fentieket teljes részletességgel tartalmazó dokumentumokat és azok fellelhetőségét.  

A hallgatók minden félévben adott határidőig témavezetőikkel, valamint az egyes kurzusokat meghirdető oktatókkal való konzultáció után kiválasztják azokat a kurzusokat az adott szemeszterben meghirdetettek közül, amelyeket a félévben fel kívánnak venni. A kurzusok meghirdetéséről az Iskola Tanácsa gondoskodik.

A hallgatók minden tanulmányi félév végén írásos beszámolót készítenek végzett munkájukról, amelyet a témavezető véleményez. A beszámolókat a Doktori Iskola Tanácsa is áttekinti.

 


3. A Doktori Iskola tanulmányi és vizsgarendje

 

Az Iskola oktatói vagy igény esetén erre felkért hazai vagy külföldi együttműködő partnerek minden félévre doktori kurzusokat hirdetnek meg. A kurzusokat a hallgatók kutatási területének figyelembe vételével hirdetik meg. A szervezett képzési idő alatt minden hallgatónak legalább 8 kurzust kell teljesítenie. Az Iskola oktatói által kidolgozott kurzusok listáját a 2. számú melléklet tartalmazza. A lista új kurzusokkal bővíthető, a tematikák korszerűsítése folyamatos feladat.

 
4. A kreditrendszer
 

A Doktori Iskolában a magasabb szintű szabályzatoknak (33/2007. kormányrendelet, SZTE Doktori Szabályzata) megfelelő kreditrendszer biztosítja az egységes megítélés elvének teljesülését.

4.1. A doktori képzésben minden tanulmányi követelményt kreditekben (tanulmányi pontokban) kell meghatározni. Csak olyan tevékenységért adható kredit, amely (3 vagy 5 fokozatú) értékeléssel zárul.

 

4.2. A hat féléves képzés során összesen 180 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány megszerzéséhez.

 

4.3. A második, és a további félévekre csak az a hallgató iratkozhat be, aki a megelőző félévekben összesen rendre legalább

20, 45, 75, 110, 150

kreditet gyűjtött.
 

4.4. Amennyiben a hallgató külföldi/más egyetemen folytatott részképzésben vesz részt, az illetékes Doktori Iskola Tanácsa az előbbi követelmény alól fölmentést adhat. Az így teljesített kurzusok kreditértékét az illetékes Doktori Iskola Tanácsa állapítja meg.

 

4.5. Kutatómunkával (ebbe az irodalmazás, a könyvtári, levéltári kutatás, cikkek földolgozása is beletartozhat) összesen legalább 100  kredit szerzendő.

 

4.6. A heti 2 órás (14 hét/félév) elméleti kurzus pontértéke 3-5 lehet. Az ettől eltérő össz-óraszám esetén (pl. intenzív kurzus külső előadóval) ezzel arányos mennyiség. Legalább 8 (heti 2 órás) elméleti kurzust kell teljesíteni.

 

4.7. A Környezettudományi Doktori Iskolában összesen hat tudományterület (a 2. sz. mellékletben blokknak jelölve) van. Attól függően, hogy a hallgató melyik blokkban folytatja tanulmányait a következőképpen kell kurzusokat választania.

 

a) Minimum 6 kreditet fel kell vennie az I. (alapozó) olyan kurzusok közül, amelyikek nem abban a blokkban szerepelnek, ahol tanul.

b) Minimum 15 kreditnek megfelelő kurzust fel kell venni a II. (szakmaspec.) kurzusok közül abból a blokkból, amilyen programban tanul.

c) Minimum 9 kreditet szabadon felvehet bármely itt felsorolt kurzusból, illetve az egyetemen a doktori iskolák által meghirdetett kurzusból. Ezt teljesítheti külföldi, vagy hazai más egyetemen folyó részképzésben is.

 

4.8. A heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása (14 héten át) értéke 1-2 kredit. Oktatással összesen legföljebb 40kredit szerezhető, de egy félévben legföljebb 8.

 

4.9. A doktorandusz bizonyos időközönként tanszéki-, vagy kutatócsoporti szemináriumon beszámolhat addigi kutatómunkájáról; egy beszámoló kredit értéke 3-5 lehet. Legföljebb két beszámolás értékelhető kredittel.

 

4.10. A doktorandusz aktív konferencia-előadásaiért (posztereiért) kreditet kaphat, amennyiben az megjelenik az illető konferencia kiadványában. Ennek pontértéke függ attól, hogy az elért eredményben mennyi az illető hozzájárulása. Ha a doktorandusz első, vagy második szerző, akkor a maximális krediteket az alábbi táblázat tartalmazza:

 
 

hazai magyar nyelvű

nemzetközi (idegen nyelvű)

poszter
1
2
előadás
3
5
 

5. A Környezettudományi Doktori Iskola Kutatási programja

 

5.1.    Környezeti biokémia és biotechnológia (vezető: Dr. Rákhely Gábor egyetemi docens)

5.2.    Természetvédelmi ökológia (vezető: Dr. Pénzes Zsolt egyetemi docens)

5.3.    Környezeti geográfia (vezető: Dr. Rakonczai János egyetemi docens)

5.4.    Környezetföldtan program (vezető: Dr. Hetényi Magdolna akadémikus, Professor Emerita)

5.5.    Környezetfizika (vezető: Dr. Bozóki Zoltán tudományos tanácsadó)

5.6.    Kolloid rendszerek a környezeti kémiában (vezető: Dr. Tombácz Etelka egyetemi tanár)

5.7.    Környezeti kémia és analitika(vezető: Dr. Dombi András Professor Emeritus)

5.8..  Környezeti kémiai technológia (vezető: Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár)

5.9.    Környezetmérnöki program (vezető: Dr. Hodúr Cecília egyetemi tanár)

 

Az egyes programokban meghirdetett kutatási témákat az KTDI honlapján és az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu) közzétesszük.


1. Melléklet
Felvételi pontok számítása
 
 
 
Tanulmányi eredmények:                                                                               .......................pont
 

-          3 évnél nem régebben végzettek esetén (max. 25 pont)

(a BSc oklevél átlag – 3,5) · 20/3
(az MSc oklevél átlag – 3,5) · 10
(az egyetemi diploma átlaga – 3,5) · 50/3
 

-          3 évnél régebben végzettek esetén (max. 20 pont)

(a BSc oklevél átlag – 3,5) · 16/3
(az MSc oklevél átlag – 3,5) · 8
(az egyetemi diploma átlaga – 3,5) · 40/3
 

Az eredményeket a kerekítés szabálya szerint egész számra kell kerekíteni.

 
 

Tudományos eredmények:                                                                             .......................pont

 

-          3 évnél nem régebben végzettek esetén (max. 25 pont)

 

-          3 évnél régebben végzettek esetén (max. 30 pont)

 

A tudományos eredményekre adható pontszámok követelményeit az egyes doktori iskolák sajátosságaik figyelembe vételével alakíthatják ki.

 
 
Szakmai, alkalmassági vizsga:                                                                       .......................pont
 

Legalább háromtagú bizottság jelenlétében felvételi beszélgetés, előzetesen meghatározott témakörökben (max. 30 pont).

 
 
Nyelvismeret:                                                                                                             .......................pont
 

A diploma megszerzéséhez kötelező nyelvvizsgán túli teljesítmények pontozhatók angol, francia, német, olasz, spanyol vagy orosz nyelvekből (max. 5 pont).

            Felsőfok C 5 pont, középfok C 3 pont, felsőfok A vagy B 3 pont, középfok A vagy B 2 pont.

 

A felvétel feltétele a maximális elérhető pontszám felének, 42,5-nek az elérése.

 

Külföldi jelentkezők pontozási rendszerét a Doktori Iskola Tanácsa másként is szabályozhatja.

 


2.számú melléklet
 
 
Tárgy
Előadó
Tanszék
kredit
óra
típus
 

Környezeti biokémia és biotechnológia blokk

Biotechnológia alapjai I.

Rákhely Gábor- Kovács Kornél

Biotechnológia Tsz.
3
2
I. (alapozó)
Biotechnológia alapjai II.

Rákhely Gábor- Kovács Kornél

Biotechnológia Tsz.
3
2
I. (alapozó)
Válogatott fejezetek a mole-

kuláris biotechnológiából

Csanádi Gyula
Biotechnológia Tsz.
3
2
I. (alapozó)
Biokémia alapjai
Hermesz Edit
Kotormán Márta
Biokémia Tsz.
3
2
I. (alapozó)

Hulladékkezelési biotechnológia

Kovács Kornél
Perei Katalin
Biotechnológia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)

Borászati biotechnológia

Ősz Judit
Biotechnológia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)
Cianobaktériumok bio-technológiai hasznosítása
Gombos Zoltán

Biotechnológia Tsz - SZBK

3
2
II. (szakmaspec.)

Biotechnológiai műveletek rögzített sejtekkel

Polyák Béla
Biotechnológia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)

Biológiai nitrátmentesítés

Kesserű Péter
Kiss István 
Biotechnológia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)

Biotechnológia üzleti szemmel

Ifj. Duda Ernő
Biotechnológia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)
Fehérjeszerkezet-vizsgálat korszerű módszerei
Borics Attila
Biokémia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)
Rendszerbiológia
Kovács Károly
Biokémia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)

Környezeti stresszbiokémia

Hermesz Edit
Biokémia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)
Biokémia D
Hermesz Edit
Kotormán Márta
Biokémia Tsz.
3
2
II. (szakmaspec.)
 

Természetvédelmi ökológia blokk

Populációbiológia

Gallé László-Pénzes Zsolt

Ökológia Tanszék
3
2
I. (alapozó)

Természetvédelmi biológia

Margóczi Katalin
Ökológia Tanszék
3
2
I. (alapozó)

Elemi kölcsönhatások és közösségek ökológiája

Gallé László-Pénzes Zsolt-Gallé Róbert

Ökológia Tanszék
3
2
I. (alapozó)
Természetvédelem
Margóczi Katalin
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
Szünbotanika
Körmöczi László
Ökológia Tanszék
4
2
II. (szakmaspec.)

Szünzoológia ??? KIMARAD

Gallé László
Ökológia Tanszék
4
2
II. (szakmaspec.)
Filogenetika
Pénzes Zsolt
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
Növénycönológia I.
Körmöczi László
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
Növénycönológia II.
Körmöczi László
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Fitocönológia klasszikus iskolái

Bagi István
Növénytani Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
Vegetációdinamika
Virág Klára
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Adaptációs jelenségek a növények evolúciójában

Bagi István
Növénytani Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Magyarország és az EU védett növényei

Bagi István
Növénytani Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Restaurációs ökológia és ex-szitu konzerváció

Margóczi Katalin
Ökológia Tanszék
Növénytani Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
Populációgenetika
Pénzes Zsolt
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
Herbivória
Torma Attila
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Természetvédelmi botanika

Margóczi Katalin
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
Természetvédelem
Margóczi Katalin
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Sokváltozós adatfeldolgozás problémái

Körmöczi László
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Válogatott fejezetek a gerincesek életmenet stratégiáiból

Molnár Nóra
Ökológia Tanszék
 
 
II. (szakmaspec.)

Természetvédelmi zoológia

Molnár Nóra
Ökológia Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
 

Környezeti geográfia blokk

Természetföldrajz
Mezősi Gábor
Kiss Tímea

Term. Földr. Geoinf.

3
2
I. (alapozó)

Globális környezeti kérdések

Rakonczai János

Term. Földr. Geoinf.

3
2
I. (alapozó)
Tájtervezés
Mezősi Gábor

Term. Földr. Geoinf.

3
2
I. (alapozó)

Távérzékelés alapjai

Szatmári József

Term. Földr. Geoinf.

3
2
I. (alapozó)
Talajföldrajz
Kevei Ferencné

Éghajlatt. Tájföldrajz

3
2
I. (alapozó)

Hidrogeológia, hidrogeográfia

Rakonczai János,
Barta Károly

Term. Földr. Geoinf.

3
2
I. (alapozó)

Fizikai klimatológia

Makra László

Éghajlatt. Tájföldrajz

3
2
II. (szakmaspec.)

Földrajzi információs rendszerek alapjai

Mezősi Gábor,
Mucsi László

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec.)
Talajtan
Farsang Andrea

Term. Földr. Geoinf.

 
 
II. (szakmaspec.)
Tájökológia
Kevei Ferencné

Éghajlatt. Tájföldrajz

 
 
II. (szakmaspec.)
Geomorfológia
Mezősi Gábor
Kiss Tímea

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec.)

FIR földrajzi alkalmazásai

Mucsi László,
Bódis Katalin

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec
Biogeográfia
Kevei Ferencné

Éghajlatt. Tájföldrajz

3
2
II. (szakmaspec.)
Városökológia
Mucsi László

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec
Környezeti földrajz
Rakonczai János,
Kiss Tímea

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec
Városklimatológia
Unger János

Éghajlatt. Tájföldrajz

3
2
II. (szakmaspec

Légszennyezettség, levegőminőség

Makra László

Éghajlatt. Tájföldrajz

3
2
II. (szakmaspec
Karsztökológia
Kevei Ferencné

Éghajlatt. Tájföldrajz

3
2
II. (szakmaspec.)
Történeti ökológia
Kiss Andrea

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec

A hidroszféra környezetvédelmi problémái

Barta Károly

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec

Talaj- és talajvízvédelem

Farsang Andrea

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec.)

A környezetvédelem gyakorlata

Rakonczai János

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec

Modellezés és szimuláció

Szatmári József

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec

Magyarország környezeti állapota

Kovács Ferenc

Term. Földr. Geoinf.

3
2
II. (szakmaspec
 

Környezeti kémia blokk

Környezeti kémia
Schrantz Krisztina

Szerv. és Anal. Kém.

3
2
I. (alapozó)

Környezetvédelem analitikája

Ilisz István
Szerv. és Anal. Kém
3
2
I. (alapozó)
A környezetvédelem kémiája
Kónya Zoltán
Alk. Körny. Kémia
3
2
I. (alapozó)

Hulladékkezelés, -gazdálkodás

Halász János
Alk. Körny. Kémia
3
2
I. (alapozó)

Felületi és kolloidkémia

Király Zoltán

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

2
1
I. (alapozó)
Kolloidika
Dékány Imre

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
I. (alapozó)
Talajkolloidok
Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
I. (alapozó)

Modern atomspektroszkópia

Galbács Gábor
Szerv. és Anal. Kém
3
2
II. (szakmaspec.)
Az ózon kémiája
Alapi Tünde
Szerv. és Anal. Kém
3
2
II. (szakmaspec.)

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a környezetvédelemben

Ilisz István
Szerv. és Anal. Kém
3
2
II. (szakmaspec.)

Biomérnöki műveletek

Hodúr Cecília

SZÉF, Élelmiszerip. Műv. és Környezett.

3
2
II. (szakmaspec.)

Membránszeparációs eljárások

Hodúr Cecília

SZÉF, Élelmiszerip. Műv. és Környezett

3
2
II. (szakmaspec.)

Környezetvédelmi technika

László Zsuzsanna

SZÉF, Élelmiszerip. Műv. és Környezett

3
2
II. (szakmaspec.)

Heterogén fotokatalízis a környezetvédelemben

Dombi András
MAI
3
2
II. (szakmaspec.)

Környezeti katalízis

Kónya Zoltán
Alk. Körny. Kémia
3
2
II. (szakmaspec.)

Zeolitok, mikro és mezopórusos anyagok kémiája

Kónya Zoltán
Alk. Körny. Kémia
3
2
II. (szakmaspec.)

Katalitikus oxidációs folyamatok

Halász János
Alk. Körny. Kémia
3
2
II. (szakmaspec.)
Vízkezelés/szennyvízkezelés
Halász János
Alk. Körny. Kémia
3
2
II. (szakmaspec.)

Alternatív energiaforrások

Hannus István
Alk. Körny. Kémia
3
2
II. (szakmaspec.)

Nanotechnológia a környezetvédelemben

Kónya Zoltán
Alk. Körny. Kémia
3
2
II. (szakmaspec.)

Határfelületi egyensúlyok és diszperzió stabilitás vizes közegben

Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)
Talajkémia
Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)

Határfelületek szerkezete és termodinamikai tulajdonságai

Dékány Imre

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)
Reológia
Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

5
2+2
II. (szakmaspec.)

Környezeti kolloidika

Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)

Talajszennyezés, talajtisztítás

Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

2
1+0
II. (szakmaspec.)
Kolloidika
Dékány Imre

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)

Határfelületek és nanostruktúrák

Dékány Imre

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)

Makromolekulás rendszerek

Király Zoltán

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)

Szilárd/folyadék határfelületi adszorpció

Király Zoltán

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

3
2
II. (szakmaspec.)

Talajok fizikai kémiája

Tombácz Etelka

Fizikai-kémia és Anyagtud. Tanszék

4
2+1
II. (szakmaspec.)
 

Környezetföldtan blokk

Fejezetek ásványtanból

Pál-Molnár Elemér
Ásvány Közet. Geok.
3
2
I. (alapozó)

Fejezetek kőzettanból

M. Tóth Tivadar
Ásvány Közet. Geok.
3
2
I. (alapozó)
Fejezetek geokémiából
Hetényi Magdolna
Ásvány Közet. Geok.
3
2
I. (alapozó)

Fejezetek szedimentológiából

Geiger János
Főldtan, Őslénytan
3
2
I. (alapozó)

Üledékes környezetek rekonstrukciója

Geiger János
Főldtan, Őslénytan
3
2
I. (alapozó)
Általános földtan
Hum László
Főldtan, Őslénytan
3
2
I. (alapozó)
Környezetföldtan
M. Tóth Tivadar
Hum László
Ásvány Közet. Geok.
3
2
I. (alapozó)
Környezeti geokémia
Hetényi Magdolna
Ásvány Közet. Geok.
3
2
I. (alapozó)

Alkalmazott paleoökológia

Sümegi Pál
Főldtan, Őslénytan
3
2
I. (alapozó)
Ásvány-kőzettan

Pál-Molnár Elemér M. Tóth Tivadar

Ásvány Közet. Geok.
3
2
I. (alapozó)

Magyarország földtana

Sümegi Pál
Pál-Molnár Elemér
Főldtan, Őslénytan
3
2
II. (szakmaspec.)

Alkalmazott környezetföldtan

M. Tóth Tivadar Hum László

Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

Környezetföldtani labor-, és terepvizsgálati módszerek

Pápay László – Dr. Hum László

Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)
Környezeti geokémia
Hetényi Magdolna
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

Víz-kőzet kölcsönhatás

Varsányi Zoltánné
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)
Hidrogeológia
Szanyi János
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

Hidrodinamikai- és transzport-modellezés

Kovács Balázs
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

A kőolaj és a földgáz keletkezése és migrációja

Hetényi Magdolna
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

A geológiai szerves anyag tömeges felhalmozódása: a kőszén és az olajpala

Hetényi Magdolna
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

Energiahordozóink felhasználásának környezeti hatása

Pápay László
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

Alkalmazott izotóp-geokémia

Varsányi Zoltánné
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

Földtani térképezés és szelvény szerkesztés

Geiger János
M. Tóth Tivadar
Főldtan, Őslénytan
3
2
II. (szakmaspec.)

Alkalmazott geomatematika és geostatisztika

Geiger János
M. Tóth Tivadar
Főldtan, Őslénytan
3
2
II. (szakmaspec.)

A hulladékelhelyezés földtani alapjai

Hum László
M. Tóth Tivadar
Főldtan, Őslénytan
3
2
II. (szakmaspec.)

A természetvédelem földtani alapjai

Molnár Béla
Főldtan, Őslénytan
3
2
II. (szakmaspec.)

Környezeti ásványtan 

Pál-Molnár Elemér
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

Szervesanyag formák a talajban és recens üledékekben

Hetényi Magdolna
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)

A talaj környezetérzékeny agyagásványai és diagnosztikájuk

Tóth Mária
 
3
2
II. (szakmaspec.)

Repedezett tároló modellezés

M. Tóth Tivadar
Ásvány Közet. Geok.
3
2
II. (szakmaspec.)
 

Környezetfizika blokk

Alkalmazott optika
Erdélyi Miklós
Optika és Kvantume.
3
2
I. (alapozó)
Biofizika
Maróti Péter
Biofizika Tanszék
3
2
I. (alapozó)

Tudományos közlés és tudománymetria

Szörényi Tamás
Optika és Kvantume.
3
2
I. (alapozó)
Fotoakusztikus spektroszkópia alapjai
Bozóki Zoltán
Optika Kvantumech.
3
2
II. (szakmaspec.)

Virtuális méréstechnika

Gingl Zoltán
Kísérleti Fizika
3
2
II. (szakmaspec.)

Lumineszcencia a biológiában és az orvostudományban

Várkonyiné Dr. Bálint Erzsébet

Kísérleti Fizika
3
2
II. (szakmaspec.)

Fotoakusztikus spektroszkópia gyakorlati alkalmazási

Bozóki Zoltán
Optika Kvantumech.
3
2
II. (szakmaspec.)

Fluoreszcencia spektroszkópia a biofizikai, biokémiai és orvosi kutatásokban

Laczkó Gábor
Biofizika Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Fotoszintézis biofizikája

 
Vass Imre
 Nagy László
Biofizika Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)

Vizsgálati módszerek a fotoszintézis kutatásban

Vass Imre,
Nagy László
Biofizika Tanszék
3
2
II. (szakmaspec.)
 
Mindenkinek javasolt kurzusok

Környezeti ártalmak biomarkerei

Papp András

ÁOK, Népegészségt. Intézet

2
1
II. (szakmaspec.)

Környezeti xenobiotikumok által okozott megbetegedések

Nagymajtényi László

ÁOK, Népegészségt. Intézet

2
1
II. (szakmaspec.)
 
 

2014. szeptember 11.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+ Környezettan
+ Környezetmérnök
  Mesterképzések
+ Környezettudományi
+ Környezetmérnök mesterszak