Home - ETR Útmutatók - ETR Belépés - Tanrend - Linkek - BTCS Fórum
 

 

 

 

 

 

 

A BIOLÓGUS  MESTERSZAKRÓL


Az alapszakra épülő biológus mesterképzés 4 félév (120 kredit) elvégzése után MSc (master of science) diplomát nyújt.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles biológus (szakirány megnevezéssel)

Az oklevélben megjeleníthető szakirány(ok):
molekuláris, immun- és mikrobiológia szakirány
idegtudomány és humánbiológia szakirány
növénybiológia szakirány
ökológia, evolúció- és konzervációbiológia szakirány

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A mesterképzés célja olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik birtokában biotechnológiai, gyógyszeripari és rokon ipari területeken tervezői, kutatás-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására is alkalmasak. Megszerzett ismereteik alapján képesek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is. 

Molekuláris, immun- és mikrobiológiai szakirány
A szakirány keretében olyan szakembereket képezünk, akik molekuláris szinten megértik az élet alapfolyamatait és az így szerzett tudást képesek a gyakorlati életbe is átültetni, biotechnológiai fejlesztéseket végezni. Az oktatott anyag lefedi a teljes élővilágot, a legegyszerűbb élőlényektől az emberig. A végzett hallgatók átfogó ismeretekkel rendelkeznek a mikróbák működéséről, képesek ezeket az ember szolgálatába állítani. Ismerik a mikróbák egészségügyi vonatkozásait, biotechnológiai alkalmazásait. Magas szintű tudással rendelkeznek az alacsonyabb és magasabbrendű szervezetek molekuláris működéséről, ismerik a legkorszerűbb sejtbiológiai, molekuláris biológiai, biokémiai, mikrobiológiai, genetikai, immunológiai és biotechnológiai módszereket, illetve azokat a nagyhatékonyságú módszereket, amelyek ma a molekuláris biológia és egyáltalán a biológia forradalmi megújulásának alapját képezik. Ehhez a szükséges informatikai és bioinformatika ismeretekkel is rendelkeznek. A szakirányon végzett hallgatók átfogóan látják az életet alkotó makromolekulák strukturális és funkcionális sajátságait térben és időben. Naprakész ismeretekkel rendelkeznek az élő sejtek dinamikus működésének alapjairól, a folyamatok ki és bekapcsolásának módjairól, a sejtek környezeti változásokra való reakciójának molekuláris mechanizmusáról, az öröklődés, genetikai változékonyság és az evolúció hátteréről. Ezeket az ismereteket mind a biotechnológia, a környezetvédelem és az egészségügy területén kamatoztatni tudják. Összefüggéseket, törvényszerűségeket tudnak felismerni és ezek alapján képesek a folyamatok, a szükséges beavatkozások megtervezésére. A molekuláris biológia és biokémia tantárgy keretein belül ismerik meg a hallgatók az életet alkotó makromolekulák sajátságait, az ezek közötti összefüggéseket, a mikrobiológia tárgy keretében az egysejtű élőlények legfontosabb tulajdonságait sajátítják el a hallgatók. A genetika keretében a genetikai örökítő anyag sajátságairól, öröklődés és evolúció molekuláris mechanizmusáról, a környezet és az örökítő anyag viszonyáról szereznek magas szintű tudást. A biotechnológia tárgy biztosítja, hogy a hallgatók a megszerzett ismereteket a gyakorlati életbe, biotechnológiai fejlesztésekbe tudják konvertálni. Ez magába foglalja mind a molekuláris biotechnológiát, biokatalízist, környezetvédelmet, farmakológiai aspektusokat, a megújuló energiaforrások biotechnológiai vonatkozásait. A felsorolt tantárgyak mellett speciális - kurzusok biztosítják, hogy a hallgatók részletesebb ismeretekkel rendelkezhessenek egy-egy tudományág speciális területeiről.
Összességében a szakirány keretében végzett hallgatók integrált tudással rendelkeznek az élet molekuláris működéséről és az így szerzett ismereteket képesek az ember, a társadalom és a természet szolgálatába állítani.

Idegtudomány és humánbiológia szakirány
A szakirányú képzés célja olyan neurobiológia és humánbiológia területén jártas szakemberek képzése, akik ismerik a központi idegrendszer szerveződésének és működésének alapjait. Tisztában vannak azokkal a molekuláris biológiai, biokémiai, biofizikai folyamatokkal, melyek alapját képezik az állati és ember szervezet életműködésének. Ismerik az idegi struktúrákat makroszkópikus szinten, tájékozottak szövettani, sejttani ill. membrán szinten is. Ismerniük kell a membránszintű történéseket: receptorok, ioncsatornák, pumpák szerkezetét, funkcióját, melyek alapját képezik az ingerlékeny sejtek működésének. Különösképpen megkívánt az ingerület keletkezése, vezetése, ingerület áttevődése mechanizmusainak, továbbá ezen területek kutatásában alkalmazott legfontosabb metodikáknak az ismerete. A szakirányon végzett hallgatóknak rendelkezniük kell megfelelő kémiai, matematikai, informatikai és statisztikai ismeretekkel is. A szakirány neurobiológiai részét oktató tanszékek nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő infrastruktúrával, műszerezettséggel rendelkeznek. A rendelkezésre álló műszerpark és humán erőforrás biztosítja a kiemelkedő színvonalú szakemberképzést, a molekuláris és intracelluláris szinttől az egész állaton végzett farmakológiai vizsgálatokon át a magatartási kísérletekig. Rendelkezésre álló fontosabb technikák, (melyek használatának megtanítása része a Neurobiológus szakirányon folyó oktatásnak) a következők: molekuláris biológiai technikák (Western blot és immuno blot), transzmissziós elektronmikroszkópia, professzionális fénymikroszkópia (hagyományos festések, fluorescens vizsgálatok, immunhisztokémia), in vitro elektrofiziológia (párhuzamos többcsatornás whole cell clamp, elvezetések interface kamrában agyszeletből), ex vivo elvezetések altatott állatból, magatartási vizsgálatok éber állaton. A neurobiológia szakirányon a képzés hangsúlya alapvetően egyrészt az elemi neuronhálózatok szerveződésének elveire, azok fiziológiás működésének mechanizmusára, törvényszerűségeire irányulnak, másrészt a kóros idegi folyamatok (neurodegeneratív betegségek, ischemiás állapotok, neurodegeneráció, neuroprotekció) mechanizmusának megismerésére.
A szakirányon végzettek korszerű humánbiológiai képzésben részesülnek, melynek célja, hogy elsajátítsák az ember fejlődésére és környezeti viszonyokhoz való alkalmazkodására, valamint variabilitására vonatkozó ismereteket törzsfejlődési és egyedfejlődési szinten. Olyan szakembereket képzünk, akik tisztában vannak a humán evolúció legfontosabb szakaszaival, elméleteivel, és ismeretekkel rendelkeznek a fontosabb emberszármazástani leleteket illetően. Az oktatás keretein belül nagy hangsúlyt kap a történeti embertan. Ennek hátterét az Embertani Tanszék gondozásában álló nemzetközileg is ismert mintegy 30 ezer csontvázleletből álló gyűjtemény biztosítja. A hallgatók megismerkednek a történeti népességek vizsgálatához szükséges hagyományos és modern (molekuláris) antropológiai módszerekkel, megszerzik az ehhez nélkülözhetetlen gyakorlati ismereteket. Képesek lesznek a történeti populációk eredetének, demográfiai viszonyainak, fizikai arculatának, kóros elváltozásainak megállapításával az egykor élt népesség biológiai rekonstrukciójára. A szakirány programjában elsajátítható korszerű paleopatológiai ismeretek hasznos alapot biztosíthatnak interdiszciplináris járványtörténeti kutatásokhoz vagy egyes humánpatogén kórokozók evolúciós vizsgálataihoz is.
Másik hangsúlyos terület az ember egyedfejlődése, különösen a születés utáni fejlődés szabályszerűségei és az azokat befolyásoló tényezők összefüggéseinek vizsgálata, amelyek fontos társadalmi, gazdasági változások és trendek érzékeny mutatóiként szolgálnak.  Ismerniük kell az erre vonatkozó legfontosabb szervezési, mérési és statisztikai értékelési módszereket. Az így képzett hallgatók alkalmasak lesznek élő humán populációk testalkati, testösszetételi vizsgálatára és komplex problémakörök (pl. obezitás, lateralitás) tanulmányozására.

Növénybiológia szakirány
A szakirányú képzés célja olyan, a növénybiológia tárgykörében jártas szakemberek képzése, akik ismerik a növényi szervezet kialakulásának és működésének molekuláris biológiai, biokémiai és fiziológiai vonatkozásait, a folyamatok szabályozódását, ugyanakkor kitekintéssel rendelkeznek a növények szupraindividuális szinteken betöltött szerepére vonatkozóan is. A növénybiológus szakembereknek rendelkezniük kell a megfelelő matematikai, matematikai statisztikai, informatikai és kémiai alapokkal, valamint jártasságot kell szerezniük a biológia legfontosabb tudományterületeinek szakmai anyagában is.
A képzésben két fő irányra helyeződhet a hangsúly. Lehetőség nyílik egy molekuláris növénybiológus képzettség megszerzésére a Növényi molekuláris biológia, A növényi membrántranszport molekuláris mechanizmusa, a Növényi biotechnológia, a Géntechnológiai megoldások a növénybiológiában, A növényi hormonok és növekedésszabályozó anyagok, a Fluoreszcenciás módszerek a sejtbiológiában című kurzusok, valamint a molekuláris biológiai technikák elsajátítását lehetővé tevő gyakorlatok felvételével. Az utóbbi években kialakított növényi patch clamp laboratóriumban lehetőség van a növényi ioncsatornák működésének molekuláris szintű vizsgálatára. Így a növényi membrántranszport és az ezzel kapcsolódó gyakorlatiasabb témakörök (a sztómaműködés szabályozásának sztresszfiziológiai vonatkozásai, fitoremediáció) vonatkozásában országosan egyedülálló ismereteket és technikát tudunk nyújtani.
A képzés másik fő iránya egy stresszfiziológiai, autökológiai vonal, amelynek során a hallgatók széleskörű ismereteket szereznek az abiotikus stresszorok növényekre gyakorolt hatásáról (szárazság, só- és nehézfém stressz), az ehhez szorosan kapcsolódó fotoszintetikus folyamatokról, és megismerik a stressz-akklimatizáció ökofiziológiai vonatkozásait is. A képzés célja, hogy a hallgatók készség szintjén sajátítsák el a legfontosabb molekuláris biológiai technikákat (növényi DNS, RNS kivonás, cDNS szintézis, PCR reakció összeállítása, primer tervezés, számítógépes adatbázisok használata, génexpresszió mértékének vizsgálata Real-Time PCR-rel, fehérjék kimutatása, Western blot és immuno blot, a Ca2+ jelátvitelben betöltött szerepének tanulmányozása) valamint egyéb klasszikus fiziológiai módszereket (elemanalízis atomabszorpciós spekroszkópiával, HPLC-s analitikai módszerek, ELISA, a fotoszintézis mérésére szolgáló módszerek, fluoreszcencia indukció stb.). Képesek legyenek kísérletek önálló tervezésére, kivitelezésére és az eredmények szakszerű értékelésére. Ehhez a laboratóriumi gyakorlatokon kívül a hallgatók egyéni munkabeszámolóin alapuló Növénybiológia szeminárium beindítását tervezzük.


Ökológia, evolúció- és konzervációbiológia szakirány
A szakirányú képzés célja olyan ökológiai szemléletű biológusok képzése, akik felkészültek az egyed feletti biológiai szerveződési szintek – populációk, koalíciók, életközösségek – területén felhalmozott ismeretek rendszerezett megértésére és elsajátítására, és képesek új problémák önálló megoldására. Az ökológus szakembernek mindenek előtt széleskörű és biztos taxonómiai ismeretekkel kell rendelkeznie, ami a korábban megszerzett szisztematikai ismeretekre alapul. Az általánosítható ökológiai törvényszerűségeken túl szükséges megismernie az állatok, a növények és a mikrobák világának ökológiai specialitásait, ezeknek elsősorban elméleti kérdéseit. A szünbiológiai problémák megoldásához adekvát eszköztár ismerete is szükséges, melyet az ökológiai módszerek gyakorlati kurzusán ismernek meg a hallgatók. Az általános módszerek készségszintű elsajátítása után terepi és laboratóriumi gyakorlatokon fejlesztik tovább a módszerek alkalmazásának lehetőségeit, önálló méréseket végeznek, a méréseket elemzik. Szintén gyakorlati foglalkozás keretében tanulják meg a növény- és állatfajok identifikációját, és szerzik meg a szélesebb fajismeretet.
Az ökológiai ismeretek alkalmazás szintű felhasználására készít fel a Természetvédelmi biológia és az Ökológiai alkalmazások című kurzusok, melyekben szeminárium jellegű foglalkozáson a hallgatók önálló témakidolgozást is végeznek.
A szakirányon belüli további specializálódást szolgálja számos kötelezően választható kurzus, melyek között az ökológiai tárgykörök mellett segédtudományok kurzusai is helyet kaptak, pl. modellezés, térinformatika. Utóbbiak esetében hangsúlyozottan a gyakorlati ismeretek elsajátítását tartjuk fontosnak.

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

 

A BIOLÓGUS MSc  képzési és kimeneti követelményei

 a.) Alapozó modul: kötelezően választandó 6 kredit


TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

Biofizika MSc

2

0

0

2

Biológiai kémia MSc

2

0

0

2

Biológiai mérési módszerek MSc laborgyakorlat

0

0

2

2

Biomatematika és biostatisztika MSc

2

0

0

2

Biomatematika és biostatisztika MSc szeminárium

0

2

0

2

Összesen

6

2

2

10

 

b.) Nem természettudományi alapismeretek: kötelező 4 kredit


TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

Szakirodalmazás, pályázatírás MSc szeminárium

0

4

0

4

Összesen:

0

4

0

4

 

c.) Szakmai alapozó ismeretek: kötelező 8 kredit


TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

Általános ökológia MSc

2

0

0

2

Genetika-Populációgenetika MSc

2

0

0

2

Molekuláris biológia MSc

2

0

0

2

Sejtbiológia MSc

2

0

0

2

Összesen:

8

0

0

8

d.) Szakmai törzsanyag: kötelező 15 kredit


TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

Biotechnológia MSc

2

0

0

2

Evolúcióbiológia-Zoológia MSc

2

0

0

2

Humánbiológia MSc

2

0

0

2

Mikrobiológia MSc

2

0

0

2

Növénybiológia MSc

2

0

0

2

Szabályozásbiológia-fiziológia MSc

2

0

0

2

Szakirodalmi orientáció, szeminárium MSc

0

1

0

1

Természet- és környezetvédelem aktuális kérdései MSc

2

0

0

2

Összesen:

14

1

0

15

 

e.) Szabadon választható tárgyak: választható 6 kredit


TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

Az extracelluláris mátrix genetikája MScD

2

0

0

2

Borászat biotechnológiája MScD

2

0

0

2

Epigenetikus szabályozás MScD

 

0

0

2

Genetikai hálózatok MScD

2

0

0

2

Genetikai kísérletek szeminárium MScD

0

2

0

2

Növény-mikróbaszimbiózisok MScD

2

0

0

2

Sejt polaritás genetikája MScD

2

0

0

2

A fejlődő csirkeembrió laboratóriumi vizsgálata MSc laborgyakorlat

0

0

2

2

Alkalmazott antropológia MScD

2

0

0

2

Endogén vazoaktív gázok biológiai tulajdonságai MScD

2

0

0

2

Fogászati antropológia MScD

2

0

0

2

Kemometriai módszerek biológiai alkalmazása MScD

2

0

0

2

Oszcilláció, káosz és mintázatok MScD

2

0

0

2

Számítógépes biokémia MScD

2

0

0

2

Alkalmazott növényélettan MScD

2

0

0

2

Arabidopsis genomika MScD

2

0

0

2

Botanika a képzőművészetekben MScD

2

0

0

2

Mikrobiológiai gyakorlat növénybiológusoknak MScD

0

0

4

5

Növényi inváziók, inváziós növények MScD

2

0

0

2

Növényi ökofiziológia MScD

2

0

0

2

Pollenek és kölcsönhatásaik MScD

2

0

0

2

Talajmikrobiológia MScD

2

0

0

2

Vegyszeres gyomirtás biokém. fiziol. alapjai MScD

2

0

0

2

A környezetszennyezés mikrobiológiája MScD

2

0

0

2

Fejezetek a pókok biológiájából MScD

2

0

0

2

Növényi inváziók, inváziós növények MScD

2

0

0

2

Történeti antropológia MScD

2

0

0

2

f.) Diplomamunka: 30 kredit
Ebből:


TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

Diplomamunka laboratóriumi gyakorlat 1. MScD
(Megjegyzés: az Ökológus szakirányban ez két részre bontva)

0

0

6

12

Diplomamunka laboratóriumi gyakorlat 2. MScD

0

0

7

13

Diplomamunka (könyvtárhasználat, megírás, védés)

0

0

0

5


 

g): Differenciált szakmai ismeretek: 51 kredit

I. Molekuláris, immun- és mikrobiológia szakirány: 51 kredit

Szakirányfelelős: Dr. Rákhely Gábor

a.) Kötelező tárgyak: 41 kredit


TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

Biokémia MScD

2

0

0

3

Biotechnológia MScD

2

0

0

3

Biotechnológa MScD laborgyakorlat

0

0

4

6

Experimentális mikológia MScD

2

0

0

3

Experimentális mikológia MSc szeminárium

0

2

0

2

Genetika MScD

2

0

0

3

Genetika MScD laborgyakorlat

0

0

4

6

Mikrobiológia molekuláris biológusoknak MSc laborgyakorlat

0

0

4

6

Molekuláris biológia MScD

2

0

0

3

Molekuláris biológia MScD laborgyakorlat

0

0

4

6

Összesen:

10

2

16

41

b.) Kötelezően választandó tárgyak: választandó 10 kredit


TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

Alkalmazott biokatalízis MScD

2

0

0

2

Bioinformatika MScD

2

0

0

2

Bioinformatika MScD szeminárium

0

2

0

2

Biotechnológia extrém körülmények között MScD

2

0

0

2

Evolúcióelmélet molekuláris forradalma MScD

2

0

0

2

Fejlődésgenetika MScD

2

0

0

2

Génműködés szabályozás MScD

2

0

0

2

Géntechnológiai megoldások a növénybiológiában MScD

2

0

0

2

Immunológia haladóknak, alkalmazott immunológia MScD

2

0

0

2

Molekuláris medicina MScD

2

0

0

2

Molekuláris neurofiziológia MScD

2

0

0

2

Növényi biotechnológia MScD

2

0

0

2

Patológiás anyagcsere folyamatok MScD

2

0

0

2

Tumorbiológia 1 MScD

2

0

0

2

Tumorbiológia 2 MScD

2

0

0

2

Új gyógyszerhatóanyagok felfedezése MScD

2

0

0

2

Összesen:

30

2

0

32

 

II. Idegtudomány és humánbiológia szakirány: 51 kredit

Szakirányfelelős: Dr. Farkas Tamás

a.) Kötelező tárgyak: 27 kredit


TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

Molekuláris neurobiológia MScD

2

0

0

3

Molekuláris neurobiológia MScD laborgyakorlat

0

0

4

6

Neurofiziológia alapjai MScD

2

0

0

3

Neurofiziológia alapjai MScD laborgyakorlat

0

0

4

6

Összehasonlító neurobiológia MScD laborgyakorlat

0

0

4

6

A szenzoros működések neuroanatómiai alapjai a gerinces állatokban MScD

2

0

0

3

Összesen:

6

0

12

27

b.) Kötelezően választandó tárgyak: választandó 24 kredit


TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

A gerinces idegrendszer ontogenezise MScD

2

0

0

2

Bioetika MScD

2

0

0

2

Endokrin gyógyszerfejlesztés a gyakorlatban MScD

0

2

0

2

Hallásfiziológia MScD

2

0

0

2

Intracelluláris szignalizációs utak MScD

2

0

0

2

Központi idegrendszeri folyamatok MScD

2

0

0

2

A motoros működések neuroanatómiai alapjai gerinces állatokban MScD

0

2

0

2

Modern módszerek a neurobiológiában MScD

0

2

0

2

Neuroendokrinológia MScD

2

0

0

2

Neuronális és gliális plaszticitás MScD

2

0

0

2

Neuronhálózatok MScD

0

2

0

2

Pszichofarmakológia MScD

0

2

0

2

Pszichofiziológia MScD

2

0

0

2

Humán ontogenezis MScD

2

0

0

2

Humán evolúció MScD

2

0

0

2

Oszteológia MScD

2

0

0

2

Toxikológia MScD

2

0

0

2

Paleopatológia MScD

2

0

0

2

Összesen:

26

10

0

36


III. Növénybiológia szakirány: 51 kredit

Szakirányfelelős: Dr. Erdei László

a.) Kötelező tárgyak: 37 kredit


TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

A növényi hormonok hatásának molekuláris biológiai alapjai MScD

2

0

0

3

Egyéni specializációs laborgyakorlat MScD

0

0

5

5

Fotoszintézis MScD

2

0

0

3

Fotoszintézis MScD laborgyakorlat

0

0

4

6

Növényi molekuláris biológia MScD

2

0

0

3

Növénybiológia szeminárium MScD

0

2

0

2

Növényi molekuláris biológia MScD laborgyakorlat

0

0

4

6

Növényi stresszfiziológia MScD

2

0

0

3

Növényi stresszfiziológia MScD laborgyakorlat

0

0

4

6

Összesen:

8

2

17

37

b.) Kötelezően választandó tárgyak: választandó 14 kredit


TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

A C4-es növények ökológiája MScD

2

0

0

2

A növényi betegségellenállóság genetikai alapjai MScD

2

0

0

2

A növények kiválasztása MScD

2

0

0

2

A növényi membrántranszport molekuláris mechanizmusa MScD

2

0

0

2

A növények nitrogén anyagcseréje MScD

2

0

0

2

A növények reprodukciója MScD

2

0

0

2

A növényi szaporodás molekuláris biológiája MScD

2

0

0

2

Fitoremediáció MScD

2

0

0

2

Fluoreszcenciás módszerek a sejtbiológiában MScD

2

0

0

2

Fotoszintézis természetes környezetben MScD

0

2

0

2

Géntechnológiai megoldások a növénybiológiában MScD

2

0

0

2

Magasabbrendű szervezetek biotechnológiája MScD

2

0

0

2

Növényi biotechnológia MScD

2

0

0

2

Növény-mikróba kapcsolatok MScD

2

0

0

2

Növényökológia MScD

2

0

0

2

Összesen:

28

2

0

30


IV. Ökológia, evolúció és konzervációbiológia szakirány: 51 kredit

Szakirányfelelős: Dr. Körmöczi László

a.) Kötelező tárgyak: 42 kredit


TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

Állatökológia MScD

2

0

0

3

Állatökológia MScD laborgyakorlat

0

0

3

4

Az ökológia válogatott alkalmazásai MScD szeminárium

0

2

0

2

Élőhely és társulásismeret MScD

2

0

0

3

Élőhely és társulásismeret MScD gyakorlat

0

0

2

3

Fitotaxonómia MScD

0

0

2

3

Mikrobiális ökológia MScD

2

0

0

3

Növényökológia MScD

2

0

0

3

Növényökológia MScD gyakorlat

0

0

3

4

Ökológiai módszerek MScD

0

0

4

6

Természetvédelmi biológia és restaurációs ökológia MScD szeminárium

0

2

0

2

Zootaxonómia MScD gyakorlat

0

0

4

6

Összesen:

8

4

18

42

b.) Kötelezően választandó tárgyak: választandó 9 kredit


TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

A fitocönológia klasszikus iskolái MScD

2

0

0

2

A Hominid evolúció ökológiai vonatkozásai MScD

2

0

0

2

A mikrobiális ökológia vizsgálati módszerei MScD

0

0

4

4

Biológiai modellezés MScD

0

0

2

2

Entomológia MScD

2

0

0

2

Evolúcióelmélet molekuláris forradalma MScD

2

0

0

2

Ökofiziológia MScD

2

0

0

2

Ökológiai terepgyakorlat MScD

0

0

3

3

Térinformatika ökológusoknak MScD

0

0

2

2

 

0

2

0

2

Válogatott fejezetek a gerinctelenek életmenet stratégiáiból MScD szeminárium

0

2

0

2

Vegetációtérképezés MScD

0

0

2

2

Összesen:

8

4

13

25